Ber staten si nei til deponi

Av: Tania Ripoll / Publisert: 15.02.2018 / Oppdatert: 15.02.2018
Flyfoto av Norcem i Brevik
Foto: Bjørn Harry Schønhaug
Åpne

Politikerne i fylkesutvalget behandlet høringsuttalelse til det foreløpige planprogrammet for et mulig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen Gruve i Brevik. Det er NOAH AS som har laget forslaget til planprogram.

- Høringsuttalelse som ivaretar fylkeskommunens interesser

Telemark fylkeskommune leverer høringsuttalelse fordi forslag til plan- og utredningsprogram berører regionale interesser.

– Dette er en sak som har vært aktuell og debattert på langs og på tvers gjennom flere år, og jeg er glad for at dette har kommet til politisk behandling. Jeg mener høringsuttalelsen er et godt svar, som ivaretar fylkeskommunens interesser, blant annet når det gjelder kulturminne og regional utvikling, sa Arbeiderpartiets gruppeleder, Tone Berge Hansen da fylkesutvalget behandlet saken.

Vil stoppe planprosessen

Berge Hansen la på vegne av posisjonen (A, KrF, SV, og R) fram et alternativt forslag til rådmannens innstilling, med et nytt første punkt som presiserer at fylkeskommunens primære ønske er at staten avslutter prosessen med å etablere deponiet i Brevik.

– Kommunestyrene har nærmest enstemmig uttrykt et ønske om å stanse planprosessen, og dette kommer jeg også til å foreslå, men jeg legger inn en forutsetning om at dersom man likevel velger å gå videre med prosessen, støtter vi det som har kommet som forslag til høringsuttalelse, sa Berge Hansen.

Politikerne i fylkesutvalg 15. februar 2018

Ikke tidspunkt for å si ja eller nei til deponi

– Det jeg syns er viktig å understreke er at slik som prosessen ligger i dag, er det ikke tidspunkt for å si ja eller nei til deponiet, så jeg støtter derfor rådmannens forslag til høringsuttalelse, sa Edvard Mæland (H), som var en av to stemmer mot Berge Hansens forslag.

– Denne saken er komplisert. Men det å lytte til kommunen er viktig for fylkeskommunen, som det bør være for staten. Dette er bakgrunnen for at vi ber staten stoppe prosessen, i tråd med vedtaket fra bystyret i Porsgrunn, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Posisjonens forslag ble vedtatt mot to stemmer:

1. Telemark fylkeskommune støtter Porsgrunn bystyre sitt pkt 1 høringen og ber staten avslutte prosessen med å etablere et deponi for behandling av uorganisk farlig avfall i Brevik.
2. Dersom en likevel velger å gå videre med planen vedtar fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune høyringsuttale til forslag til planprogram for eit mogleg deponi for
behandla uorganisk farleg avfall i Dalen gruve, Brevik med tilhøyrande kai og tunell, slik det er framlagt i vedlegg 1.
3. Telemark fylkeskommune tilrår KLD å lage ei utgreiing som syner konsekvensar for miljø og samfunn ved eventuell gjennomføring av foreslått tiltak samstundes som ei utgreiing om alternativ bruk av avfallet som ein ressurs i ein sirkulær avfallshandtering vert gjennomført.
4. Telemark fylkeskommune forventar at planprogrammet gjer greie for ein eventuelt vidare hendingsgang med omsyn til kven som skal vere planmynde og val av plantype.

Du finner saksframlegget med planprogram her