Anbefaler ny vei til 299 millioner

Av: Hanna Hekkelstrand / Publisert: 06.11.2018 / Oppdatert: 06.11.2018
Svein Tovslid står i møterom og viser alternativene på storskjerm
Svein Tovslid fra Statens vegvesen presenterte veialternativene.
Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Veien skal erstatte gamle fylkesvei 359, Lannaveien. Veien går gjennom Lannaområdet, der bebyggelsen ligger tett inntil veien. Veien er ikke dimensjonert for dagens trafikk.
 
Det er utarbeidet en reguleringsplan for fv 359 fra Kaste til Stoadalen, som ble vedtatt i 2016. Kostnadene til prosjektet ble beregnet til 356 millioner (2018 kr). På grunn av den høye kostnaden ble Statens vegvesen bedt om å se på mulige besparelser i prosjektet.
 
Vegvesenet har nå vurdert flere alternative løsninger, samt at de har vurdert ulike bomplasseringer og bomtakster.

299 millioner

Statens vegvesen foreslår en løsning som er kostnadsberegnet til 299 millioner kroner. Vegvesenet anbefaler det alternativet som gir mest bompenger. Det er alternativet som viser bomplassering både på Lannavegen ved Dambakke, samt på nyvegen.

Ved å brukeen bomsats på 30 kroner, samt trippel takst for tunge, gir dette et tilskudd av bompenger på 125 mill til prosjektet når man legger til grunn de rentesatser som er bestemt av departementet. Telemark. Fylkeskommune har bevilget 152 millioner kroner til prosjektet. Det er per i dag ikke avklart hvordan de resterende 22 millionene eventuelt skal finansieres.

Anbefaler ikke flere kutt

Vegvesenet har også lagt fram en liste over andre mulige kutt, utover de som allerede ligger inne i kostnadsanslaget rammen, men anbefaler ikke at disse gjennomføres.
 
En mulighet er å bygge veien kortere, og koble den nye veien på eksisterende vei rett etter kryssingen av Eidselva. Dette kan medføre en kostnadsreduksjon på 14 millioner, men innebærer store inngrep nær kanalen, i tillegg til at myke trafikanter vil måtte gå og sykle i kjørebanen.
 
Det er også mulig å spare cirka 5 millioner på å redusere bredden på veien fra 7,5 til 6,5 meter, noe som er forholdsvis smalt når to store kjøretøy møter hverandre. Et siste alternativ er å ikke bygge veien frostfritt, og spare cirka 4,5 millioner. Dette gir større fare for telehiv.

Alternative traséer

Vegvesenet har også utredet muligheten for å oppgradere den eksisterende veien gjennom Lannaområdet, men har slått fast at dette blir vanskelig å gjennomføre. Veien er i utgangspunktet ikke dimensjonert for dagens trafikkmengde, og ligger mellom verneverdige bygninger på den ene siden, og den fredede Telemarkskanalen på den andre siden. Dette gir lite handlingsrom for oppgradering.
 
I tillegg har Vegvesenet utredet et tredje alternativ på sørsiden av den eksisterende veien. Dette området er kupert, og vil blant annet kreve to bruer på henholdsvis 165 og 260 meter. Denne traséen vil derfor trolig bli dyrere enn det regulerte alternativet.
 
Fylkeskommunen, Statens vegvesen og Nome kommune skal sammen vurdere den videre prosessen.