Vi søker nye drivere på Øitangen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 07.02.2017 / Oppdatert: 07.02.2017
Telemark fylkeskommune ønsker en langtidsleie på fem år, med mulighet for forlengelse. - Vi håper leietakeren kan starte opp så raskt som mulig, og senest innen 1. mai i år, forteller Truls Moen.
Foto: Oddgeir Mella/Telemark fylkeskommune
Åpne

- Vi leter etter en engasjert leietaker som kan ta vare på og drifte Øitangen på helårsbasis, og som ivaretar primærgruppene som har brukt stedet i mange år, forteller Truls Moen, leder for team eiendom i Telemark fylkeskommune.

Den viktigste virksomheten på Øitangen har vært ferie-, aktivitets-, fritids-, kurs-, og konferanseopphold, først og fremst for primærgruppene: Som for eksempel utviklingshemmede og personer med nedsatt funksjonsevne, personer innenfor psykiatri, barnevernet, lag og foreninger, skoleklasser, arbeidstrening og vanskeligstilte grupper i samfunnet.

Brukerne av Øitangen har vært mangfoldige med ulike behov, fylkeskommunen ønsker at det skal fortsette slik.

Annen utleie

Ved kapasitet, og uten at det går ut over primærgruppene, kan det også leies ut til for eksempel selskaper og bryllup.

- Det er viktig for Telemark fylkeskommune at intensjonen bak eierskapet på Øitangen, og tidligere historikk for brukergrupper av stedet videreføres og prioriteres også i den videre driften, understreker Truls Moen.

Ønsker langtidsleie

- Vi ønsker en langtidsleie på fem år, med mulighet for forlengelse. Vi håper leietakeren kan starte opp så raskt som mulig, og senest innen 1. mai i år, sier Moen.

Opplysninger om eiendommen

Eiendommen Øitangen er på ca. 290 mål. Bryggen og grunnen eies av Miljødirektoratet, Telemark fylkeskommune fester ca. 16 mål. Selve bygningsmassen eies av fylkeskommunen.

Det bebygde arealet er ca. 840 kvadratmeter og består av hovedhus med 13 sengeplasser, låve med 21 sengeplasser, forvalterbolig med 10 sengeplasser og sjøbod med 7 sengeplasser. Til sammen er det 51 sengeplasser, i tillegg er det diverse boder og vedskjul.

Eiendommen i sin helhet inngår i det området som ved kgl. Resolusjon av 28. april 1978 er vernet som landskapsvernområde.

Øitangen gård er et helhetlig kulturmiljø med flere bygg som sammen utgjør et tun med både store trær og steingjerde. Det er svært viktig å ta vare på den helheten som bygningsmassen utgjør i samspill med landskapet rundt. Telemark fylkeskommune har også siden april 1979 hatt leieavtale med Telemark avdeling av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) på to «uthus» på eiendommen (kalkunhuset og 16 kvm uthus). Uthusene tjener som stasjonsbygg for Jomfruland Ornitologiske Forening. Samarbeid og kommunikasjon mellom ny driver og foreningen er en forutsetning.

Eiendomsgrunnen på Øitangen eies av Miljødirektoratet og har en årlig festeavgift på 5000 kroner. Leietaker må regne med noe vedlikeholdsansvar på bygningsmassen og utearealene, dette avklares nærmere i samråd med utleier.

Historikk og bakgrunn

Øitangen oppsto som egen gård da Lars Sørensen i 1834 delte Jomfruland mellom sine barn. Fabrikkeier Klewe kjøpte Øitangen i 1944-1945, og fram til siste del av 50-tallet var Øitangen forsøksgård for frukt- og grønnsakdyrking. Telemark fylkeskommune kjøpte i oktober 1978 bygningsmassen på Øitangen. Samtidig kjøper Miljøverndepartementet eiendommen. Festet gir rett til rimelig adkomst på eksisterende veg og rett til bruk av Statens brygge for adkomst og drift i forbindelse med bruken av bygningene.

Bruk av eiendommen var den gang tiltenkt terapeutisk behandling av langtidspasienter ved psykiatrisk avdeling ved Telemark Sentralsjukehus og arrangementer og tiltak med tanke på funksjonshemmede og andre brukergrupper, organisasjoner og foreninger.

Fra 1. august 2005 har NKS Granlien leid Øitangen som har benyttet stedet til ferie-, aktivitets-, rekreasjons-, fritids-, kurs-, og konferanseopphold primært for utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, klienter innenfor barnevern, grupper med funksjonshemming som medfører store behov m.m. Avtaleforholdet gikk ut 30. november 2016.