Slik skal fylkeskommunen prioritere

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 25.04.2017 / Oppdatert: 26.04.2017
Bamble videregående skole. Foto: Telemark fylkeskommune
Prioritering nummer to er tiltak som frigjør driftsmidler. Dette kan være tiltak som fører til bedre utnyttelse av fylkeskommunens bygningsmasse.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Politikerne i fylkestinget behandlet saken tirsdag. Telemark fylkeskommunes investeringsstrategi gir overordnede føringer for fylkeskommunens økonomiske prioriteringer i de neste ti årene.

Investeringsstrategien rulleres hvert fjerde år, men på grunn av et økt investeringsbehov ba fylkestinget administrasjonen om å fremskynde rulleringen.

– Det er et dilemma å finne balansen mellom behovet for økte investeringer, og samtidig behovet for å holde gjelden på et slikt nivå at det i minst mulig grad går ut over driftsrammene våre. Fylkeskommunen har allerede et høyt gjeldsnivå, og store investeringer øker lånegjelden og finansutgiftene våre, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Investeringsstrategien er todelt. Del 1 er strategidelen, som skal gi et overordnet og samlet bilde av status og fastsette prinsipper for prioritering av investeringstiltak. Del 2 inneholder investeringsprogrammet for den neste tiårsperioden, altså hva fylkeskommunen skal investere i. Del 2, selve investeringsprogrammet, blir behandlet av fylkestinget i juni.

Store ambisjoner og store behov

Arbeiderpartiets gruppeleder Tone Berge Hansen sa hun ser fram i juni til å debattere hva fylkeskommunen faktisk skal investere i de neste ti årene.

– Vi har tatt på oss et stort ansvar på ulike områder, men vi vet vi har mer å gjøre. For eksempel har flere videregående skoler behov for større investeringer, nevnte Berge Hansen under debatten i fylkestinget.

Høyres gruppeleder Gunn Marit Helgesen understreket hvor viktig investeringsstategien er.

– Vi har store ambisjoner, og det skal vi ha. Vi må hele tiden måles opp mot hva som er handlingsrommet vårt. For meg er det viktigste at vi når målene våre på en kostnadseffektiv måte. Det som er viktig er å se på hvordan vi kan bruke den bygningsmassen vi har på best mulig måte, med minst mulige investeringer.

Tre kriterier for investeringer

Investeringene prioriteres etter tre kriterier: vi skal ivareta regelverk, bidra til å nå fylkeskommunens mål og være kostnadseffektive.

Investeringer som kommer på grunn av endringer i lover og forskrifter må prioriteres. Dette gjelder for eksempel tiltak for å å bedre tunnelsikkerheten, som følge av ny tunnelsikkerhetsforskrift. Disse tiltakene vil få høy prioritet 2019, som følge av ny forskrift.

For Telemark fylkeskommune betyr dette en investering på rundt 140 millioner kroner de neste årene.

Nå fylkeskommunens mål

Fylkeskommunen har satt seg klare mål for utviklingen av et bærekraftig Telemark: økt befolkningsvekst, flere arbeidsplasser, renere klima og gode levevilkår. For fylkeskommunens innbyggere og for fylkeskommunens økonomi er det avgjørende at store investeringstiltak er fremtidsrettede og bygger opp under fylkeskommunens overordnede, langsiktige mål.

De fleste investeringstiltakene vil kunne bidra til å nå mål satt i fylkeskommunen. Det viktigste i investeringsstrategien vil derfor være å vurdere i hvilken grad ulike tiltak bidrar til å nå mål. For fylkesveier vil tiltak som bidrar til næringsutvikling, stedsutvikling og reduksjon av klimautslipp være aktuelle.

Være kostnadseffektive

Prioritering nummer tre er tiltak som frigjør driftsmidler. Dette kan være tiltak som fører til bedre utnyttelse av fylkeskommunens bygningsmasse.

Samlokalisering av Bamble videregående skole et eksempel på tiltak som gir reduserte driftsutgifter.

Investeringsstrategien ble enstemmig vedtatt.

Du finner saksdokumenter her