Kraftig inntektsvekst i fylkeskommunen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 15.02.2017 / Oppdatert: 15.02.2017
Fylkesrådmann ​Evy- Anni Evensen
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune
Åpne

Det skyldes i hovedsak at fylkeskommunen, i likhet med resten av kommunesektoren, har hatt høyere skatteinntekter enn forventet i 2016. Også renteinntektene var høyere enn det ble budsjettert i 2016.

 

Brukes på tjenester til innbyggerne

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen synes dette er veldig gledelige tall for fylkeskommunen.

- Jeg vil gi de ansatte honnør for god økonomistyring, sier Evensen. Våre tjenesteområder har til sammen spart inn 33 millioner kroner som nå overføres til bruk i driften i 2017, og skal brukes på tjenester til innbyggerne i Telemark.

På grunn av omlegginger i inntektssystemet vil Telemark fylkeskommune få mindre inntekter i årene som kommer.

- Det er veldig flott at organisasjonen allerede nå klarer å tilpasse seg de reduserte rammene som vi vet vil komme i årene fremover. Det gir oss også en buffer mot uforutsette utgifter, sier Evensen.

 

Skolene går i balanse

 

Fylkesrådmannen sier hun er veldig stolt av snuoperasjonen som de videregående skolene har gjort det siste året.

- Totalt hadde de videregående skolene i fjor et mindreforbruk på 7 millioner kroner. I 2015 brukte de 13 millioner kroner mer enn budsjettert. Skolene har gjort en fantastisk innsats. Dette viser at god økonomistyring virker, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. - Skolene har klart å redusere utgiftene i takt med nedgangen i antallet elever, og har nå en sunn drift som er tilpasset aktivitetsnivået, sier hun.

Størst utfordringer har Skien videregående skole og Porsgrunn videregående skole hatt. I Porsgrunn har man likevel klart å nå de økonomiske målsettingene for året. Også Skien ser ut til å klare å gjennomføre grep som vil få økonomien i balanse.

Fylkeskommunen kartlegger nå om mer av ressursene på skolene kan  omfordeles fra administrasjon og drift til pedagogisk arbeid.

 

God styring på kollektivtransporten

Det er brukt mindre penger på kollektivtrafikk og skoleskyss enn budsjettert. På grunn av den store passasjerveksten på buss i Grenland, begynner flere bussruter å bli fulle, og det hender at busser kjører forbi passasjerer.                                             

- Slik skal det selvsagt ikke være, og det kan derfor bli nødvendig å sette inn ekstra busser i 2017 for å møte etterspørselen. En forutsetning for rutetilbudet i Grenland er at vi får en ny belønningsavtale med staten for perioden 2017 – 2020, forklarer fylkesrådmannen.

Mer til finansiering av investeringer

Årets resultat tilsier at 25,6 millioner kroner av mindreforbruket kan disponeres av fylkestinget til fremtidige utfordringer i drift eller investering.

 

Fylkesrådmannen vet at disse pengene vil komme godt med.

- Vi jobber nå med en ny investeringsstrategi hvor det er behov for finansiering av nye investeringer, sier Evensen.

 

Regnskapet for 2016 skal behandles av fylkestinget i april.