Fylkestinget ber om fylkesmannen til Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen, Sigmund Bolme / Publisert: 23.05.2017 / Oppdatert: 24.05.2017
Foto: Sigmund Bolme/Telemark fylkeskommune
Åpne

I saksframlegget foreslo fylkesrådmannen at den politiske og sentrale administrative ledelse i den nye regionen blir lokalisert i Vestfold, mens fylkesmannsembetet lokaliseres i Telemark. Fylkesrådmannen understreker også at det er en forutsetning at lokaliseringsløsningen for de to institusjonene balanseres med hensyn til arbeidsplasser.

Debatt om lokalisering

I debatten var alle partiene med unntak av Senterpartiet enige i forslaget til fylkesrådmannen. Debatten handlet i hovedsak om det var best for Telemark å signalisere at man ønsket fylkesmannen, eller det politiske og administrative hovedsetet i den nye regionen lokalisert til Telemark..

-Det er forventninger til at fylkene skal ordne opp seg imellom, og vi mener at vi bidrar best til dette ved å uttrykke at vi ønsker fylkesmannen til Skien. I det ligger det en forståelse for at fylkesadministrasjon blir lagt til Tønsberg, sa Tone Berge Hansen fra Arbeiderpartiet.

Terje Riis-Johansen og Senterpartiet var opptatt av at hvor hovedsetet for den nye administrasjonen ble plassert også hadde betydning for hvordan oppgavene ble løst i en fremtidig region.

-Det er lettere å skape forståelse for utfordringen til Vest-telemark videregående skole, i Skien enn Tønsberg. Det er lettere å se utfordringer for reiselivet i Rauland når mange har hytter der. Det er lettere å se behovet for Grenlandsbanen når man sitter i Skien enn i Tønsberg, sa Riis-Johansen.

Senterpartiet ønsket derfor at Skien skulle bli hovedsetet for nye regionen og fremmet følgende forslag.

Dersom Stortinget vedtar en sammenslåing av Telemark og Vestfold bør Skien være fylkeshovedstad og være lokaliseringssted for den politiske og administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen.

Rødt støttet Senterpartiets forslag, men forslaget falt med 6 stemmer mot 35.

Følgende forslag fra fylkesrådmann ble deretter vedtatt med 36 mot 5 stemmer. Kun SP stemte imot.

1. Dersom Stortinget vedtar ei samanslåing av Telemark og Vestfold, bør ei lokaliseringsløysing vere i tråd med den forståinga som blei oppnådd mellom dei to forhandlingsutvala hausten 2016.

2. Fylkesmannsembetet bør bli lokalisert til Telemark, medan den politiske og sentrale administrative leiinga i den nye fylkeskommunen blir lokalisert i Vestfold. Det vert føresett at lokaliseringsløysinga for dei to institusjonane vert balansert med omsyn til arbeidsplassar.

Ønsker lik fordeling i fellesnemda

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti , SV, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre hadde også et tilleggsforslag om at fellesnemda skulle settes sammen av et likt antall medlemmer fra de to fylkene. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Politikerne diskuterte også om man skulle kreve at Telemark skal være en del av navnet på den nye regionen, eller om det skal spilles inn til en fremtidig fellesnemd at Telemark skal bli en del av navnet på den nye regionen. Til slutt ble sistnevnte forslag enstemmig vedtatt.

Vestfold vil også ha fylkesmannen

I et ekstraordinært møte 8. juni vedtok et enstemmig Vestfold fylkesting at fylkesmannen bør lokaliseres i Vestfold.

Fylkestinget i nabofylket uttaler seg ikke om hvor sentraladministrasjonen i en ny folkevalgt region bør ligge. De ønsker at spørsmålet om plassering utredes av samarbeidspartiene i en såkalt fellesnemnd.

Hva skjer videre

Torsdag 8. juni behandler Stortinget sak om regionreform. Da får vi endelig vite at Telemark og Vestfold slås sammen, og hvor sentraladministrasjon i den nye regionen lokaliseres. Det er regjeringen som behandler hvor fylkesmannsembetet skal ligge.