Flere hundre tusen til folkehelsearbeid

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 17.03.2017 / Oppdatert: 17.03.2017
Politikerne i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse støtter folkehelsearbeid i frivillige organisasjoner med over 600 000 kroner.
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune
Åpne

Blant de fylkesdekkende frivillige organisasjonen får blant annet På sykkel i Telemark 120 000 kroner til sykkelopplæring og sykkelkurs for innvandrerkvinner. FRI Telemark, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Telemark mottar til sammen 20 000 kroner til blant annet PRIDE-marsj og opplysningsarbeid. Telemark innvandrerråd mottar 45 000 kroner til blant annet selvhjelpsgrupper.

Blant organisasjoner som har fått midler til tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne er BURG Telemark, revmatikergruppen for barn og unge. De mottar 10 000 kroner til curling, bading og bowling. Norges Blindeforbund får 25 000 kroner til lydavis, og Telemark Røde Kors får 10 000 kroner til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne. Landsforbundet for kombinert syns- og hørselhemmede/døvblinde, avdeling Telemark, mottar 5000 kroner i midler til aktivteter for økt livskvalitet. Flere organisasjoner får også midler til sosiale tiltak, blant annet Forening for muskelsyke, Barnekreftforeningen i Telemark og Telemark multippel-skleroseforening.

99 søknader

Det kom inn 99 søknader som søkte om til sammen 5 160 785 kroner. Svært mange av søknadene fylte ikke kriteriene for å søke, blant annet fordi de ikke var fylkesdekkende frivillige organisasjoner eller lukkede tiltak.

Der andre ordninger kan være aktuelle, er søkerne blitt gjort oppmerksomme på det.

Nye kriterier for tildeling

I fjor vedtok politikerne i hovedutvalget å endre tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner ble endret fra “Driftstilskudd til bruker- og interesseorganisasjoner innen helse- og sosialfeltet” til “Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid” fra 2017.

Nye kriterier fulgte også tilskuddsendringen:

 • Søker må være en fylkesdekkende organisasjon
 • Tiltaket som søker støtte til må være innenfor målområdene som gjeldende regionale føringer har for folkehelsearbeidet
 • Tildeling av midler blir sett i sammenheng med tildelinger av andre tilskudd fra Telemark fylkeskommune

Skal se på kriteriene

Arbeiderpartiet fremmet tilleggsforslag på vegne av Ap, Sv og KrF, hvor de ber om revisjon av kriteriene, og at dette legges fram til neste møte. Det ble enstemmig vedtatt.

- Det er utrolig mange prosjekter og tiltak som kan bedre folkehelsen. Det å utjevne sosiale forskjeller er en av hovedsatsingsområdene til fylkeskommunen, og det er noe av det vi har lagt til grunn når vi har vurdert prosjektene, forteller utvalgsleder Berge Hansen.

I utvalgsmøtet ble det også vedtatt å støtte tre prosjekter fra Normisjon region Telemark, som i utgangspunktet ikke var innstilt. 

- Vi har valgt å ta inn tre prosjekter som gir tilbud til noen av de gruppene som har behov for det. Vi skal også se nærmere på kriteriene, og se om de dekker godt nok de utfordringene som er i Telemark, eller om vi må endre disse. Jo tydeligere kriterier vi har, jo enklere er det for folk å søke. Men til syvende og sist må vi bruke skjønn, det kommer vi ikke bort ifra.

Det legges frem en politisk sak om dette til utvalget, i neste møte som er i mai.

To søknadsrunder

Det er to søknadsrunder med en samlet pott på til sammen 800 000 kroner. 25 prosent av de 800 000 kronene er øremerkes tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne.

I første runde tildeles litt over 600 000 kroner, inkludert de øremerkede tiltakene. Majoriteten av tilskuddsmidlene fordeles i første søknadsrunde. Det er fordi det i en undersøkelse til frivillighetsmeldingene kom fram at organisasjonene ønsket utbetaling av tilskudd så tidlig som mulig i året.

Disse får tilskudd

Tilskudd til fylkesdekkende frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

 • Pensjonistforbundet Telemark - folkemøte om velferdsteknologi - 10 000 kroner
 • Organisasjonen Voksne for Barn, - arbeid med psykososialt miljø i skolene, psykologisk førstehjelp og skilsmissegrupper, Zippys venner - 120 000 kroner
 • Frivillig Gulset - fem lokale prosjekter i Telemark - 50 000 kroner
 • FRI Telemark (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Telemark) - PRIDE-mars, mangfold, likeverd -  5000 kroner
 • FRI Telemark  - opplysningsarbeid om seksuell helse og LHBT-personer - 10 000 kroner
 • FRI Telemark - åpne kafetreff - 5000 kroner
 • På sykkel i Telemark - alle barn sykler - opplæring - 50 000 kroner
 • På sykkel i Telemark - Kampanje «På farta til skolen» - 50 000 kroner
 • På sykkel i Telemark - sykkelkurs for innvandrerkvinner - 20 000 kroner
 • Telemark innvandrerråd - selvhjelpsgrupper, rettledningsgrupper - 45 000 kroner
 • Folkeakademiet Telemark, Vestfold og Buskerud - opplæringsprogram for innvandrere som ikke har rett til norsk- og eller samfunnsopplæring -  20 000 kroner
 • AMATHEA Telemark - helseopplysning, forebyggende og helsefremmende arbeid innen samliv og seksualitet - 25 000 kroner
 • KFUM-KFUK Vestfold og Telemark - vinterleker på Jønnbu for barn og unge - 3000 kroner
 • Normisjon region Telemark - familieleir, 6000 kroner
 • Normisjon region Telemark - alle funksjonsnivåerleir - 6000 kroner
 • Normisjon region Telemark - påskeleir - 6000 kroner

Tilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne

 • BURG Telemark (Barne Ungdom Revmatiker Gruppe), curling for barn med barneleddgikt - 5000 kroner
 • BURG Telemark - bading/bowling - 5000 kroner
 • Barnekreftforeningen i Telemark - familieweekend og årsmøte -  5000 kroner
 • NAAF region Østafjells - kursweekend/familiesamling - 5000 kroner
 • HLF Telemark (Hørselhemmede Telemark), utdeling av ørepropper ved festivaler m.m. - 10 000 kroner
 • Telemark multippel-skleroseforening -deltakelse i Skagerakløpet, sosiale møteplasser for familiemedlemmer m.m. -  5000 kroner
 • VITILIGO Norge - informasjon om sykdommen Vitiligo (hvite flekker på huden)  - 10 000 kroner
 • Norsk revmatikerforbund Telemark - «Ta grep i eget liv», læring av enkle metodar for sjølhjelp - 5000 kroner
 • Norges Blindeforbund Telemark - «Livet på og ved elva før og nå», sosialt tiltak - 10 000 kroner
 • Norges Blindeforbund Telemark - «Vil du leke med meg?» relasjonsbygging for barn, aktivitetshelg - 10 000 kroner
 • Telemark Døveforening - «Døves Hus», sosialt tiltak for å hindre isolasjon - 10 000 kroner
 • Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen for Telemark, Vestfold og Buskerud - Ungdomstur for unge med ryggmargsbrokk - 10 000 kroner
 • Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde, avd. Telemark - aktiviteter for økt livskvalitet - 5000 kroner
 • Dysleksi Telemark - informasjonsstand på Dyrsku’n - 10 000 kroner
 • Psoriasis- og eksemforbundet Telemark - sosiale møteplasser for personar i alle aldre med hudsykdommer - 5000 kroner
 • Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde, avd. Telemark - aktiviteter for økt livskvalitet - 5000 kroner
 • Foreningen for muskelsyke i Telemark - sosiale tiltak - 4000 kroner
 • Foreningen for muskelsyke i Telemark - likemannsarbeid, hvordan leve som funksjonshemmet, være familie - 4000 kroner
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Telemark - kurs i belastningsmestring - 10 000 kroner
 • Norges Blindeforbund - lydavis - 25 000 kroner
 • Telemark Røde Kors - sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne - 10 000 kroner

Saksdokumenter finner du her