Vil styrke videregående opplæring

Av: Tania Ripoll, Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.09.2016 / Oppdatert: 05.09.2016
Elev med iPad
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Fylkeskommunens inntekter synker, mens utgiftene stiger. Det betyr kutt i driftsbudsjettene for alle avdelinger i fylkeskommunen.

Samtidig er det behov for å styrke videregående opplæring. Dermed kuttes det minst på dette området, og penger flyttes fra andre avdelinger til videregående opplæring.

Politisk bestilling

Det var fylkestinget som i fjor ba om en gjennomgang og analyse av ressursbruk og prioriteringer for å se på mulige omprioriteringer.

Mandag presenterte fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sitt svar på bestillingen.

- Vi er inne i en omstillingstid. Det har så langt vært vist stor vilje til å prøve å snu alle steiner for å se hvordan vi best kan omprioritere slik at Telemark fylkeskommune kan møte de økonomiske utfordringer som framtidige budsjett vil gi oss. Her har alle avdelinger bidratt godt, sier Evensen.

Til sammen foreslår hun kutt på om lag 60 millioner kroner fra 2016 til 2020. Det flyttes 25 millioner kroner fra de øvrige tjenestene til videregående opplæring. I tillegg omprioriteres det 36,5 millioner kroner innenfor de enkelte tjenesteområdene.

Videregående opplæring får styrket økonomi i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan, men får likevel fortsatt kutt. Prosentvis får administrasjonen de største kuttene. 

Mindre penger - høyere utgifter

Færre elever i de videregående skolene og endret inntekstssystem fra Staten betyr kraftig nedgang i fylkeskommunens inntekter.

Samtidig øker gjeldsbyrden sterkt, blant annet på grunn av byggingen av nye Skien videregående skole på Klosterøya. Det er viktig å være forberedt på en situasjon der de økonomiske rammene av flere grunner blir strammere.

God økonomistyring

For å identifisere områder som kan ha potensiale for kutt og omprioriteringer bestilte fylkesrådmannen en ekstern analyse fra Telemarksforsking, som ble presentert for fylkestinget i juni i år, sammen med saksframlegg om Langtidsprioriteringer.

Analysene fra Telemarksforsking viser at Telemark fylkeskommune har god økonomistyring og god tilpasning av tjenestenivået. Utgifitsanalysene er imidlertid basert på dagens utgiftsbehov. På grunn av forventet nedgang i inntekter og økte finansutgifter bør fylkeskommunen redusere driftsutgiftene de neste fire årene.

Unøyaktig sammenligning

Ifølge rapporten fra Telemarksforsking brukte Telemark fylkeskommune mindre enn gjennomsnittet i landet på videregående opplæring og fylkesveier, men mer enn gjennomsnittet på kollektivtransport, ferjer og tannhelse.

Ulikheter i rapporteringsrutiner mellom fylkene gjør imidlertid at flere av tallene fra Telemarksforskning misvisende.

Blant annet påpekte rapporten at Telemark fylkeskommune har et høyere antall årsverk i administrasjonen enn andre fylkeskommuner. Imidlertid teller man ulikt i de forskjellige fylkeskommunene. I Telemark inkluderer “administrasjon” blant annet politikere, tillitsvalgte, regionalparken, oppfølgingstjenesten for videregående skole og PPT, i tillegg til de ansatte på fylkeshuset. I andre fylker er for eksempel kultur, samferdsel eller administrasjon av videregående opplæring ikke regnet med som administrasjon. Når en justerer for slike ulikheter havner plutselig Telemark i den nederste delen av statistikken.

Fylkesrådmannen mener likevel det er nødvendig med en reduksjon av bemanningen for å møte de økonomiske utfordringer fylkeskommunen vil få fremover.

Nedbemanning

Forslaget, som ble presentert for de ansatte på allmøter mandag, inkluderer derfor også nedbemanning.

- Nedbemanning er en absolutt siste utvei, etter å ha snudd alle steiner. Vi ser at vi ikke kommer forbi en reduksjon av bemanningen for å møte de økonomiske utfordringer. Det har vært et mål å i minst mulig grad ramme videregående opplæring og brukerne av tjenestene i fylkeskommunen, sier fylkesrådmannen.

Hun forteller at fylkeskommunen regner med at det blir 15 til 20 personer færre i administrasjonen i løpet av de neste fire årene, men håper å kunne ta dette gjennom naturlig avgang og ledige hjemler.

- Det er viktig for oss at nedbemanningen i størst mulig grad skjer ved naturlig avgang, inndraging av ledige hjemler og ved bruk av stillingsbanken, slik at vi kan slippe å gå til oppsigelser, sier hun.

Blant forslagene er:

Administrasjon og fellestjenester

 • Nedbemanning av 8-9 stillinger i stabsavdelingen. Gjennomføres ved bruk av ledige hjemler og naturlig avgang så langt det er mulig

Videregående opplæring

 • Fylkesrådmannen foreslår å øke rammene til videregående opplæring med 17 millioner kroner i 2017, til 25 millioner kroner i 2020, men fortsatt er det reell nedgang fa nivået i 2016
 • Kutt i drift på skolene skal kompenseres med midler til pedagogiske tiltak nærmest mulig elevene

Tannhelse

 • Økt inntjening
 • Færre kurs og samlinger

Regional utvikling

 • Omprioritering innenfor rammeområdet med 4,7 millioner kroner i 2017
 • Satt av penger til verdensarvsenter, mer midler til Porselensmuseet
 • Avvikle fotavtrykk, priser og stipend

Areal og transport

 • Økning: periodekort ekspressbuss og tiltak for å redusere svevestøv i Grenland
 • Avvikling og effektivisering av kollektivavganger med få reisende
 • Ta bort parallelkjøring med ekspressbuss og tog
 • Avvikle typiske turist/reiselivsruter
 • Mindre asfaltering på fylkesveier

Det har vært utfordrende å finne innsparingstiltak innenfor videregående opplæring som grunnlag for omprioriteringer til elevrettede tiltak og pedagogisk drift. Fylkesrådmannen har derfor engasjert Telemarksforsking til å følge opp noen av de funnene som ble gjort i analysen av ressursbruk og prioriteringer.

Det skal gjennomføres en grundigere analyse av organisering på skolenivå og arbeidsfordeling mellom skolene og forvaltningen på fylkesnivå, samt en nærmere analyse av utdanningsprogram med høye driftsutgifter.

Behandles endelig i desember

Fylkesrådmannens forslag til omprioriteringer og rasjonalisering blir behandlet i hovedutvalget for administrasjonssaker 12. september og i fylkesutvalget 5. oktober. Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplanen for 2017-2020 presenteres for fylkestinget 19. oktober.

Behandlingen av budsjett og økonomiplan i fylkestinget skjer først 8. desember.