Vil ha med både Vestfold og Buskerud

Av: Tom Marius Lorier Holen, Eva Susanne Drugg / Publisert: 08.12.2016 / Oppdatert: 09.12.2016
Fylkesting desember 2016
Våren 2017 skal regjeringen legge frem forslag for Stortinget til inndeling av det nye regionale folkevalgte nivået hvor det skal være om lag ti regioner.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Tone Berge Hansen (Ap) fremmet forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, om å avslutte prosessen med Vestfold. De fire partiene mener en sammenslåing av Buskerud, Telemark og Vestfold vil være den mest aktuelle løsningen som “vil gi den nødvendige befolkningsmessig tyngde, samtidig som regionen har betydelige felles interesser og utfordringer.”

- Vi har et sterkt ønske om å ha et regionalt folkevalgt nivå med flere oppgaver enn det vi har i dag. En forutsetning må være at de ulike regionene er likeverdige når det kommer til oppgaver og størrelse. Buskerud, Telemark og Vestfold er vårt primære ønske, understreket Berge Hansen.

- En dårlig avtale

Et forhandlingsutvalg bestående av politikere fra Vestfold og Telemark har i høst forhandlet om en sammenslåing. Forhandlingene resulterte i en intensjonsavtale, som er oversendt begge fylkesting.

Terje Riis-Johansen (Sp) fremmet forslag på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Rødt. De ønsket ikke en sammenslåing mellom Telemark og Vestfold.

- Dette er en dårlig avtale mellom Telemark og Vestfold. Flere og flere ser at dette er en reform uten innhold. Jeg konstaterer at vi igjen og igjen hører at dersom vi bare lager en ny region så kommer oppgavene etter. Det er en feil analyse, sa Riis-Johansen fra talerstolen, og presiserte at inntil en ny fordeling av oppgaver til det regionale nivået er klart er det ikke ønskelig å sette i verk nye forhandlingsprosesser med andre fylker.

- Et direkte folkevalgt nivå tjener Telemark

Høyres Gunn Marit Helgesen var delvis enig med Terje Riis-Johansen.

- Jeg er enig med Riis-Johansen om to ting: det er opp til oss å gjøre en vurdering av hva som er bra for Telemark, og vi må forholde oss til realitetene. Realiteten er at Stortinget har gjort et vedtak om en regionreform. Min vurdering er at det tjener Telemark at vi har et direkte folkevalgt nivå. Så enkelt er det for meg. Jeg er veldig opptatt av demokratiske prosesser. Jeg tror vi trenger tre nivåer i Norge, for vi får ikke så store kommuner i Norge at det holder med to nivåer. Og det har selv min kjære statsråd Jan Tore Sanner ærkjent.

Fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF) understreket at de sier ja til Vestfold under forutsetning at de får den regionen som de, Vestfold og mange andre mener er den mest hensiktsmessige.

- På nåværende tidspunkt ser vi ikke at Vestfold og Telemark alene svarer på de utfordringene som de har blitt bedt om å løse, sa han men mente at intensjonsavtalen er et godt utgangspunkt for en eventuell videre forhandling med et tredje fylke.

Vil legge ned fylkeskommunen

Gry Anette Rekanes la fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet om å legge ned fylkeskommunen. Dette er i tråd med partiprogrammet.

I forslaget het det blant annet at “Fylkeskommunen har ikke tilstrekkelig legitimitet som selvstendig forvaltningsnivå”, og “Fylkeskommunen har vært, og er, et unødvendig og fordyrende ledd i den offentlige forvaltning”.

Vestfold vil ha Buskerud og Telemark

Fylkesutvalget i Vestfold behandlet også sak om regionreform torsdag. Vedtaket, som går videre til behandling i fylkestingets i Vestfold 15. desember, lyder:

Vestfold fylkeskommune ønsker at Buskerud, Telemark og Vestfold slår seg sammen til en folkevalgt region.

Når Stortinget vedtar Buskerud, Telemark og Vestfold som én folkevalgt region,forutsetter Vestfold fylkeskommune at det gjennomføres nye forhandlinger mellom de tre fylkeskommunene.

Vestfold fylkeskommune ønsker ikke at Vestfold blir stående alene som eget fylke etter regionreformen

Fylkesutvalget avviste en sammenslåing mellom Vestfold og Telemark alene, og stemte ned fylkesrådmannens vedtaksforslag, og dermed den fremforhandlede intensjonsavtalen.

Akershus sa nei til Buskerud

Mandag denne uken sa flertallet i Akershus fylkesting sa nei til det framforhandlede forslaget om å slå sammen Akershus, Buskerud og Østfold til én region.

Fylkestinget i Akershus har tidligere vært klare på at de setter som forutsetning for en regionreform at Oslo blir en del av en ny region.

Veien videre

Etter at Telemark og de øvrige fylkeskommunene har gjort sine vedtak har Stortinget bedt regjeringen gjøre en vurdering av regionstrukturen. Denne vurderingen skal sees i lys av målene for reformen og kriteriene for regioninndelingen.

Leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge Andre Njåstad, har understreket at reformen ikke er frivillig, og at regjeringen ønsker ti regioner, uavhengig av hva fylkene velger.

Våren 2017 skal regjeringen legge frem forslag for Stortinget til inndeling av det nye regionale folkevalgte nivået hvor det skal være om lag ti regioner.