Unik nysatsing på industrisamarbeid i Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 13.01.2016 / Oppdatert: 13.01.2016
Fra høyre Thor Oscar Bolstad fra Herøya Industripark, Elna Strømme fra Bandak Group og STIG nettverket, Irene Siljan Vestby Telemark Offshore, Trygve Rinde fra Acona og styreleder i Telemark Offshore, Magnar Bakke fra Ineos og ICG nettverket
Foto: Irene Siljan Vestby
Åpne

Det er dokumentert at bedrifter i næringsklynger har høyere vekst og sterkere verdiskapning enn resten av næringslivet.  Det nyetablerte samarbeidet  i Telemark skal jobbe for å få dette til i vår region. – Dette vil være en viktig satsing for Telemark som er i tråd med Telemark fylkeskommunes mål om å skape arbeidsplasser og vekst i næringen. Med den kompetansen og bredden vi har i Telemark innenfor disse nettverkene er vi ganske sikre på at dette både vil være en styrke for den enkelte bedrift og vil  kunne være målbart på vekst fremover. Dette bidrar godt i arbeidet med videreutvikling av vår region, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

- Dette er veldig stort, selv i nasjonal målestokk sier Trygve Rinde, styreleder i Telemark Offshore. Dette blir en viktig satsing for den samlede industrien i Telemark, som skal bidra til å både beholde viktig kompetanse og arbeidsplasser i Telemark, og vi skal legge grunnlag for å skape nye arbeidsplasser sier Rinde. -  Forskning viser at bedrifter som samarbeider er mer innovative og har økt konkurransekraft.  Gjennom å legge til rette for samarbeid og dra nytte av hverandres ressurser skal industribedriftene i Telemark møte fremtidens behov. Rinde trekker frem stikkord som økt kompetanse, sterke og mer kostnadseffektive leverandørklynger, ny teknologi og forskningsassistert innovasjon som viktige prioriteringer i det nye samarbeidet.

Nettverkene i Telemark representerer en bredde og en erfaring på blant annet prosessteknologisk kompetanse som er unik i internasjonal sammenheng.  Et fokus på samarbeid gir også Telemarks-industrien en potensiell konkurransekraft med stor komplementaritet gjennom større aktører som leverer store deler av verdikjeden som spec, analyser, planlegging, utvikling, integrering, monitorering, ettersyn, optimalisering, vedlikehold, supplert av ekspertise fra bedrifter på bl.a strømningsanalyser, hands-on vedlikehold og separasjonsteknikker. Når Telemark nå skal jobbe for å bli mer synlige og attraktive i markedet vil viktige ressurser også være regionens bedrifter som i lang tid har bevist kostnadsfokusert og innovasjonsdrevet utvikling.

Nysatsingen innebærer blant annet en nyopprettet stilling som starter opp i 2016. Nettverksorganisa-sjonene har høsten 2015 gjennomført en ansettelsesprosess av en daglig leder for Telemark Offshore, som skal jobbe med koordinering av prosessen for de tre nettverkene.    - Vi fikk inn mange godt kvalifiserte søkere til stillingen med ulik bakgrunn og det har vært en omfattende og spennende prosess.  sier Rinde. Valget falt på Irene Siljan Vestby, som de siste seks årene har jobbet med samarbeid, utvikling og markedsføring i reiselivsnæringen i Telemark som daglig leder i Visit Telemark AS.  Vestby har unik erfaring fra utvikling av lignende nettverk og vi som representerer industrien har mye å lære av henne sier Rinde. Vi skal gi Vestby det arbeidsrommet hun trenger og jeg ser frem til samarbeidet i årene fremover.Forvent mer av oss avslutter Rinde.Vestby tiltrer stillingen i starten av 2016. 

Kort om nettverkene:

Telemark Offshore

http://telemarkoffshore.no

Telemark Offshore (TO) er en non-profit organisasjon med 75 medlemsbedrifter som er etablert i samarbeid med offentlige myndigheter og industribedrifter innenfor olje- og gass sektoren.TO samarbeider nært med Innovasjon Norge, Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og andre relevante teknologiske miljøer og nettverk.TO jobber strategisk for å tiltrekke nye prosjekter og markedsmuligheter. Å forbedre deltagerbedriftenes evne til å konkurrere i et internasjonalt marked er et mål.  TO skal bidra til å skape utvikling og bygge rett kompetanse gjennom å finne muligheter for samarbeid  og  ”win-win”  for deltagerne i nettverket.

IndustriClusteret Grenland (ICG)

http://www.icg.no

IndustriClusteret Grenland bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedriftene Ineos Polyolefins, Eramet, Herøya Industripark, Ineos Chlor Vinyls, Norcem, Ineos Olefins (Noretyl) og Yara. Bedriftene har en struktur og en nærhet som gjør at vi ser nytten av nettverk og samarbeid for å oppnå forbedringer.

 Hensikten med samarbeidet er å utnytte felles ressurser. Effektene kan være for eksempel kostnadseffekter, nyetableringer og markedseffekter.

Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland (STIG)

STiG  er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Grenland. Idègrunnlaget til organisasjonen er å bidra til bedriftenes verdiskaping og innovasjonskraft gjennom  økt samarbeid og bred medvirkning.

STiG skal bidra til:

  • Læring og erfaringsutveksling mellom medlemsbedriftene
  • Dialog og utvikling av tillit mellom bedriftene og menneskene i nettverket
  • Å initiere fellesprosjekter
  • Å styrke kontakten med virkemiddelapparatet, myndighetene og eksterne fagmiljøer
  • Å fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker