- Telemarkskanalen er viktig for Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 25.08.2016 / Oppdatert: 25.08.2016
Victoria på Skotfoss
Telemarkskanalen er vannveien fra Skien til Dalen i Telemark med tre kanaler med sluseanlegg i Telemarksvassdraget.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Fylkesutvalget behandlet saken om Telemarkskanalens vedlikeholdsutfordringer torsdag.

- Ut i fra økonomiske grunner må vi på sikt vurdere om det er grunnlag for videre drift dersom staten ikke bidrar med større tilskudd til drift og investeringer. Fylkeskommunens ansvar bør avgrenses til et teknisk kulturminne i drift med et antikvarisk ansvarlig vedlikehold - med øremerkede statlige tilskudd, sier Evensen saksframlegget.

Store investeringsbehov

Fra 2017 vil overføringene til Telemarkskanalen fra Telemark Utviklingsfond (TUF), som har vært avgjørende for driften, stoppe. For 2016 var driftilskuddet fra TUF på 4,225 millioner kroner. Kanalen har et samlet driftsbudsjett på 12,6 millioner kroner, og mottar penger fra TUF, Telemark fylkeskommune, Telemark Interkommunale Næringsfond og Staten.

Investeringsbudsjettet til kanalen er på rundt 5 millioner kroner, og kommer fra Norges vassdrags- og Energidirektorat (3,721 millioner kr) og Telemark fylkeskommune (1 million kroner) pluss merverdiavgift.

Men i årsrapport og sak om langtidsprioriteringer for Telemarkskanalen kommer det fram at det er et behov for rundt 60 millioner kroner til ekstraordinært teknisk vedlikehold av 29 sluseporter, 18 slusekammer, fire dammer og fire flomluker de neste sju årene. I tillegg er det behov for 15 millioner kroner til rundt 70 bygninger som hører til Telemarkskanalen.

- Kommer ikke på tale

Overskriftene i lokale og nasjonale medier de siste dagene har vært preget av spekulasjoner om nedleggelse av Telemarkskanalen. Men politikerne i fylkesutvalget var klare i sin tale:

- Vi har ingen ønsker eller ambisjoner om å legge ned Telemarkskanalen. Kanalen er særdeles viktig for Telemark, som turistmål og transportåre. Den setter Telemark på kartet, sa Tone Berge Hansen (Ap).

- Det kommer ikke på tale å legge ned kanalen. Det går ikke an å diskutere om vi skal legge den ned. Det er farlig retorikk å stile spørsmålstegn om kanalen skal ha et liv. Telemarkskanalen er det mest unike vi har, og som skiller oss fra andre fylker, sa Gunn Marit Helgesen i Høyre.

Slusevokter i arbeid ved Eidsfoss

Foto: Jørn Steen © Telemark fylkeskommune
Åpne

Flomutfordringer

Utfordringene med flom var et viktig element i fylkesrådmannens sak, og også et tema som ble diskutert av fylkesutvalget. De siste årene har fylket vært preget av kraftig flomvann i 2007, 2011, 2013 og 2015.

- Det har vært hyppigere nedbør og flom de siste årene. Risikoene for store skader er økende. Store spleiselag må mobiliseres, både kraftverkselskao og samfunnet, sa Jørund A. Ruud (Ap).

Fylkesrådmannen skriver at ansvaret for flomsikring har blitt så stort at det er grunnlag for en ny forhandlingsrunde med Staten. Det var i 1990 at Telemark fylkeskommune overtok eierskapet for Telemarkskanalen fra Staten, etter lange og vanskelige forhandlinger. –I etterkant er det fylkesrådmannens mening at fylkeskommunen ikke burde tatt over det statlige ansvaret for kanalen, skriver hun i saksframlegget.

Ny politisk sak i høst

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at driften av Telemarkskanalen skal sikres. De ber dessuten fylkesordføreren om å sette i gang et arbeid for at sentrale myndigheter, parter med store økonmiske interesser og andre som har enten store fordeler eller burde ta ansvar for deler av kanalen, bidrar til nødvendig drift og vedlikehold.

Fylkesutvalget bestilte et oppdatert saksframlegg i forbindelse med budsjett for 2017 og sak om langtidsprioriteringer for fylkeskommunen som skal behandles senere i høst.

Vedtatt fellesforslag

1. Avsnitt står som nå.
2. Avsnitt strykes.

Kanalen skal sikres videre drift.

Et oppdatert saksframlegg legges fram ifm budsjett 2017 og LTP, hvor forslag til finansieringsplan for drift av kanalen inngår.

Telemarkskanalen/Telemarksvassdraget har i tillegg til selve kanalløpet, svært stor betydning for kraftproduksjon, flom-sikring og samfunnssikkerhet i utvidet forstand. Telemarkskanalen FKF har i tillegg til drift og vedlikehold av sluseanlegg og vannveien blitt sittende med ansvaret for dammer og flom-vern knyttet til kraftproduksjon og flom-sikring.

Fylkesordfører bes sette i gang et arbeid for at sentrale myndigheter, parter med store økonomiske interesser og andre som har store fordeler eller burde ta ansvar for deler av kanalen, bidrar til nødvendig drift og vedlikehold.