- Store fortrinn for industri i Telemark

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 31.10.2016 / Oppdatert: 01.11.2016
Flyfoto av Herøya Industripark
Foto: Åsmund Tynning
Åpne

Fylkespolitikerne ber nå regjeringen sette inn en rekke konkrete tiltak for å bedre fastlandsindustriens vilkår.
Det var Ole Roger Dyrkorn (R) som tok initiativ til fylkeskommunens høringsuttalelse. Han er strålende fornøyd med resultatet.

- Det er veldig viktig at man snakker med en stemme i industrielle sammenhenger. At man nå klarer å enes om en felles uttalelse på tvers av partiene, som så tydelig understreker Telemarks interesser er en stor styrke for fylket, mener han.

Viktig å stå samlet

Høringsuttalelsen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle de politiske partiene i hovedutvalg for næringsutvikling. Hovedutvalgsleder Jørund Ruud (A), er glad for at uttalelsen nå er på plass.

- For å få gjennomslag på sentralt hold, er det viktig at Telemark står samla i viktige spørsmål. Industri er et slikt spørsmål. Her har Telemark rike tradisjoner, enorm kunnskap og veldig positive framtidsutsikter for videre utvikling, vekst og verdiskaping. Jeg tror at vedtaket samler opp og peker på helt vesentlige momenter for en videre positiv utvikling for industrien i Telemark, og er takknemlig for at alle partiene i hovedutvalget var med, slik at vi fikk en god prosess, sier Ruud.

Store fortrinn

Høringsinnspillet legger vekt på nettopp de fortrinnene Telemark har som industriregion og mulighetene som kommer med slike fortrinn. Erfaring og kontinuerlig utvikling har ifølge uttalelsen gitt Telemark gode forutsetninger for å bli et tyngdepunkt i satsningen på utviklingen av grønne industrier.

- En av de beste tingene med denne høringsuttalelsen er at den viser de store mulighetene som finnes i Telemark. Vi er blant annet i en særstilling når det kommer til det grønne skiftet. Vi trenger likevel større investeringer og det ligger inne, det er kjempebra, sier Dyrkorn.

Meldingen ber også om at Fensfeltet i Nome utredes så fort som mulig, slik at man kan begynne å utnytte de ressursene som potensielt kan finnes her. Feltet kan inneholde kjempeforekomster av verdifulle bergarter, og det gjelder ifølge arbeidsgruppa å få til en rask kartlegging av disse.

Vil ha statlig lånegarantier

Høringssvaret tar for seg flere tiltak som er viktige for fastlandsindustrien i Telemark. Blant annet pekes det på nødvendigheten av å på plass en statlig lånegaranti for investeringer i industrianlegg.

- Industrien trenger risikoavlastning hvis man skal tørre å ta de store investeringene. Vi ønsker et regime her som ligner på det man har i offshore industrien, sier Ole Roger Dyrkorn.

Ved siden av lånegarantier ønsker fylkeskommunen mer satsning på industriklynger og samarbeid mellom industri og forskning.

Last ned høringssvaret her