Skuffet over statsbudsjettet

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 06.10.2016 / Oppdatert: 06.10.2016
Sven Tore Løkslid portrett
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Tom Riis
Åpne

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble lagt fram i dag. Fylkesordføreren beskriver kuttene i regionale utviklingsmidler og midler til omstilling for Telemark, som dramatiske og distriktsfiendtlige.

- Dette er skuffende. Forslaget svekker fylkeskommunens evne til å hjelpe de kommunene som har omstillingsproblemer. Det gjør oss dårligere i stand til å stimulere til arbeidsplassvekst i fylket, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid om regjeringens forslag til statsbudsjett.

- Regionale utviklingsmidler er midler som ikke kan brukes i byområdene. Dette er et direkte distriktsfiendtlig budsjettforslag fra regjeringen.

I statsbudsjettet ligger det forslag om 42 millioner kroner til regionale utviklingsmidler og omstillingsmidler for Telemark. Dette er en nedgang på 12 millioner kroner fra i fjor, samtidig som tilleggsbehovet for omstillingsmidler på 8 millioner ikke er ivaretatt. Dermed står Telemark fylkeskommune med 20 millioner kroner i manko for å løse fylkets arbeidsplassutfordringer.

- Alvorlig for tunnelsikkerhet

- Regjeringen krever at vi skal bedre sikkerheten i tunnelene i fylket innen 2020. For å få til dette trenger vi 8 millioner kroner til planlegging i dette budsjettet - isteden fikk vi 2 millioner kroner.

- Dette er svært skuffende - det er lett å komme med bestillinger når man ikke følger opp med bevilgninger, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Rammer distriktene

Bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak er betydelig lavere enn forventet i forslaget til statsbudsjett.

- Dette har vært en trend over flere år, og det er et problem for fylket vårt - ikke minst midtre og øvre Telemark, som blir særlig rammet. Her snakker vi om små midler som har stor betydning lokalt, for eksempel til trafikksikkerhet og kollektivknutepunkt, sier fylkesordføreren.

Dette går særlig ut over trafikksikkerheten og tiltak for å styrke kollektivtrafikken på Rv36 og E134.

Totalt ligger det an til at man får et minus på 24 millioner kr. på trafikksikkerhet i Telemark i perioden 2014-2017

I posisjon for bymiljøavtale

Grenland beholder posisjonen som ett av de ni omtalte og utpekte byområdene som venter på bymiljøavtale. Bymiljøavtalene gir statlige midler til storbyene for å bidra til at veksten i persontransporten tas med kollektiv­transport, sykkel og gange.

- Dette er bra, og innebærer at vi er i posisjon til å starte forhandlinger etter at NTP er vedtatt i stortinget juni 2017.
 
I påvente av at dette skjer, er det også satt av penger til fornying av belønningsavtalen for Grenland og Kristiansand i påvente av bymiljøavtale. - Det er vi fornøyd med, sier fylkesordfører Løkslid.

Bekymret for flomberedskap

Regjeringen foreslår å bevilge fire millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen.

Telemarkskanalen har et behov for rundt 60 millioner kroner til ekstraordinært teknisk vedlikehold av 29 sluseporter, 18 slusekammer, fire dammer og fire flomluker de neste sju årene. I tillegg er det behov for 15 millioner kroner til rundt 70 bygninger som hører til Telemarkskanalen.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid er svært skuffet over summen.

- Dette forslaget tyder på at regjeringen ikke har tatt inn over seg Telemarksvassdragets betydning for flomsituasjonen i fylket. Vi har allerede sett hvor alvorlig dette kan bli for Telemark, og hadde forventet at staten tok større et ansvar her, sier Løkslid.

50 millioner i frie inntekter

- Vi er fornøyd med veksten i frie inntekter på 50 millioner kroner. Dette kommer på grunn av økte skatteinntekter, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Pensjonsutgiftene har blitt høyere en forventet, og dette spiser opp noe av økningen, forteller Evensen.

Fylkesrådmannen er fornøyd med den støtten fylkeskommunen nå får gjennom økningen i de frie inntektene:

- Med de grepene vi har tatt for å holde en stram økonomi i fylkeskommunen står nå vi ekstra godt rigget. Vi har gjort og gjør gode grep i egen organisasjon, og rigger oss for det uforutsette. Vi ønsker å være og er en offensiv fylkeskommune inn i regionreformen, sier fylkesrådmannen.

Eidangerparsellen i rute

Fremdriften på Eidangerparsellen holdes med dagens bevilgning. Det betyr at den nye strekningen mellom Larvik og Porsgrunn åpnes som planlagt sommeren 2018.

- Dette er som forventet, og vi regner med at denne viktige investeringen ikke blir hengende i løse luften, men fullføres gjennom en helhetlig utbygging av hele InterCity i neste NTP, sier Løkslid.

Til sammen foreslås det 145 millioner kroner til planlegging av fire strekninger i ytre InterCity. For Telemarks del betyr det Vestfoldbanen og traséene Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien.

10 millioner til verdensarv nasjonalt

Riksantikvaren får 10 millioner kroner mer til verdensarv nasjonalt enn i 2016, til 52 millioner kroner. Hva dette betyr for Telemark blir kjent når Riksantikvaren fordeler midlene.

- Økningen er mindre enn vi hadde håpet på, men vi håper Telemark får dra nytte nytte av midlene som er satt av til verdensarvsenter, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Øker tilskudd

Regjeringen foreslår at tilskuddet til Vest-Telemark Museum blir økt med 600.000 kroner til totalt 6,8 millioner kroner for å sikre videre drift av Grimdalstunet i Tokke kommune.

Det er ikke bevilget penger til Telemark Museum i budsjettforslaget. Fylkeskommunen håpet det var penger til det planlagte nybygget i Skien.

Landslinje på Rjukan videreføres

Landslinja for miljø- og naturfag på Rjukan videregående skole startet opp i 2015. I forslag til statsdbusjett bevilges det penger for å videreføre utdnanningen.

- Det er som forventet, forteller fylkesordføreren.

Fagskolen Telemark får en økning på fem millioner kroner, men dette er allikevel skuffende, mener rektor på fagskolen, Jens Christian Thysted.

- I en tid der regjering og minister har hatt et så tydelig uttalt ønske om å styrke fagskolesektoren, er jeg skuffa over at de ikke har bevilget mer til fagskolene. 5 millioner kroner er fint, men vi hadde forventet en tydeligere styrking etter de signalene som har blitt gitt, sier han.

Forbrukerrådets regionkontor til Skien

Regjeringen har besluttet at Forbrukerrådets oppgaver skal samles ved tre større kontor. Skien får et av disse kontorene. - Det er svært gledelig at statlige arbeidsplasser kommer til Telemark, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid. Det er vi fornøyd med, og jeg forventer at dette er en start på noe mer.

De andre regionkontorene til Forbrukerrådet blir lagt til Stavanger og Tromsø. Målet er at det skal bygges opp store og solide fagmiljøer ved de nye regionkontorene. Omstillingen skal være ferdig innen 1. mai 2017.

Fylkesrådmannen i Telemark legger fram sitt budsjett på fylkestinget 19. oktober.

Stortinget behandler budsjettet i desember. Revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai 2017.