- Skal bygges for 618 millioner

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 14.04.2016 / Oppdatert: 14.04.2016
Slik kan den nye skolen på Klosterøya i Skien se ut. Skissen er tegnet av Skanska.
Foto: Skanska
Åpne

Det var resultatet etter fylkesrådmannens orientering om ny Skien videregående skole ble behandlet av fylkesutvalget 14. april.

Både posisjon og opposisjon hadde lagt frem egne forslag til vedtak om saken. Spesielt forslaget til rådmannen om å utvide skolen med 100 elever og kostnader som kom i tillegg til den vedtatte rammen skapte debatt.

-Vi kan ikke gå ut over rammen

Gunn Marit Helgesen fra Høyre påpekte at det nå kommer tre store byggeprosjekter på skolene i Skien og at det var viktig å opprettholde den vedtatte budsjettrammen for Skien videregående skole.

- Det finnes andre kommuner i fylket som også har behov. Vi kan ikke gå ut over rammen på 618 millioner kroner. Hvis vi skal vedta alt dette så kommer vi til å sprekke, sa Helgesen.

Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet var enig i at rammen ikke må utvides.

-  Nye Skien videregående skole handler om ressursene til alle skolene i Telemark de neste årene. Det må ikke herske noen tvil om hva som er den økonomiske kostnadsrammen. Vi kan ikke kutte to milllioner et sted og bevilge 160 millioner et annet sted. De pengene har vi ikke, sa Riis-Johansen.

Økt elevtall

Posisjonen (Ap, KrF, Sv og R) ønsket å utsette spørsmålene om økt elevtall, tekniske krav, levetidskostnader, uteareal og parkering til fylkestingets behandling av saken i juni.

Opposisjonen (H, FrP og Sp) markerte derimot tydelig at de var mot å øke i elevtallet for skolen, og heller ønsket at eventuelt overtallige elever fordeles på andre skoler. 

- Det er mange flotte skoler i Skien, sa Høyres Gunn Marit Helgesen, og stilte seg i likhet med andre i fylkesutvalget undrende til at elevtallet i Skien skulle komme til å øke når det er varslet nedgang i elevtallet i fylket.

Møte i fylkesutvalget

Politikerne i fylkesutvalget diskuterer fylkesrådmannens orientering om ny Skien videregående skole.


Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Politisk kontroll

Terje Riis-Johansen (Sp) fremmet tanken om å stoppe hele prosjektet for å gjenvinne økonomisk kontroll.

- Vi må ikke ende i en situasjon hvor vi blir fanget, hvis ikke kan vi ende opp i en situasjon hvor vi ikke har noe politisk handlingsrom, sa han. 

Enighet

Det ble etterhvert klart på tross av den livlige debatten at enigheten var større en uenighetene.

-Jeg oppfatter at det er stor enighet rundt bordet om rammen på 618 millioner, og det må vi ha respekt for, sa fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF).

- Elementer som har kommet til etter vedtaket av målrammen, og som ikke kunne vært forutsatt må det imidlertid være greit å få en vurdering av, sa han.

Enstemmig vedtak

Etter et kort gruppemøte ble man enige om følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

1 Fylkestingets vedtak

Fylkestingets vedtak om bygging av en fullverdig skole med plass for 1050 elever er å oppfatte som en skole med komplett romprogram. Prosjektet har en ramme på 618.000.000 kroner med ferdigstillelse 1/7 2018. Dette står fast.

2 Nye tekniske krav

Nye forskriftsmessige eller lovfestede krav må oppfylles og fremkomme kvantifisert og spesifisert i kostnadsoppsett som fremlegges for fylkestinget i juni 2016.

3 Levetidskostnader

Fylkesutvalget  ber om at fylkestinget i junimøtet blir forelagt spesifiserte, kvantifiserte og målbare kriterier slik at man kan ta stilling til om valg av 50/50 eller 70/30- fordeling på fordeling investering/forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling er ønskelig modell.

Endelig budsjett for byggingen blir vedtatt på fylkestinget i juni.