Savner bedre helhet for Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 29.02.2016 / Oppdatert: 02.03.2016
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Dan Riis
Åpne

Plangrunnlaget for NTP 2018-2029 ble presentert av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor mandag 29. februar.

- Telemark er et stort fylke. Vi savner mer helhet i planforslaget. Det er bra at strekningen Saggrenda-Elgsjø er inne, men for å få helhetlig utvikling, burde hele strekningen fra Saggrenda til Gvammen vært inne, mener fylkesordføreren.

Øst-Vest

E134-traseen er valgt som en av to hovedtrasseer mellom Østlandet og Vestlandet.

- Men Hordalandsdiagonalen er ikke inne. Vi hadde håpet på et tydelig faglig signal om at trafikken fra Bergen bør gå via Telemark, sier Sven Tore Løkslid.

- Dette er fagetatetenes plangrunnlag og det foregår videre utredninger i disse dager, så mitt mål er at dette skal jobbes inn i Stortingsmeldingen gjennom den politiske prosessen, sier han.

Prosjektene for E134 Gvammen-Århus og E134 Seljord-Åmot er prioritert i gjeldende NTP, og går som planlagt.

Mer penger til bymiljøavtaler og sykkelsatsing

- Vi er glade for prioriteringen av byområdene, hvor Grenland er av de ni som får muligheten til få ekstra midler. Det betyr at vi kan opprettholde og videreutvikle vår satsing på kollektiv, gange og sykkel i Grenland for nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. Vi er klare til å starte forhandlinger for å få på plass vår bymiljøavtale for Grenland, sier fylkesordføreren.

Etatene ønsker å prioritere sykkel, og foreslår å bygge ti nye sykkelekspressveg som tåler en hastighet på 40 kilometer i timen. I Telemark er det planlagt sykkelekspressveg fra Porsgrunn til Skien, på riksveg 36 mellom Vabakktunnelen og Gråtenmoen.

-Vi må også satse mer på drift av gang og sykkelvegnettet, sier fylkesordføreren.

Ungdom på buss

Foto: Dan Riis
Åpne

Skuffet over jernbaneprioritering

Fylkesordføreren forteller at han er skuffet over at verken Grenlandsbanen eller InterCity med dobbeltspor til Grenland ikke er prioritert.

- Vi er overrasket da dette er noe vi har jobbet lenge med, sier Løkslid.

En pågående utredning for Grenlandsbanen kommer 1. juni.
 
- Jeg forventer derfor at både InterCity til Grenland og Grenlandsbanen blir prioritert i Stortingsmeldingen om NTP som kommer i 2017.

Satser på vedlikeholdsetterslep

I etatenes plangrunnlag skal vedlikeholdsetterslepet på riksveger tas igjen i løpet av NTP-perioden på tolv år.

-Dette er kjempeviktig. Fylkesvegene henger sammen med riksvegene. Min forståelse av at vedlikeholdsetterslepet skal hentes inn, betyr at fylkeskommunene må få vesentlig økte rammer for å ta igjen fylkesvegnettet også prioriteres, sier Sven-Tore Løkslid.

Gleder seg over skredsikringsmidler

- Det er positivt at det er satt av økte midler til skredsikring. Vi har store skredutfordringer i Telemark.

- Det er ikke satt av midler til tunnelsikring, og det er vi skuffet over, sier Løkslid.

E18

- Det er bra at bevilgninger til det nye vegselskapet videreføres som forutsatt. Dette sikrer byggingen av E18 gjennom Telemark, fortsetter fylkesordføreren.

Vegen videre

Telemark fylkeskommune vil sammen med kommunene og andre viktige aktører i fylket utarbeide et høringssvar. Høringsperioden varer fram til 1. juli.

Høringssvarene er med på danne grunnlaget for Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan som kommer våren 2017.