Samarbeid eller sammenslåing av Buskerud, Telemark og Vestfold

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 18.05.2016 / Oppdatert: 18.05.2016
Flyfoto Porsgrunnselva mellom Porsgrunn og Skien
En større region vil bidra til å skape et bredere grunnlag for vekst i næringslivet, blant annet ved å utnytte spennende innovasjonsmuligheter mellom industri og høgskolemiljø.
Foto: Åsmund Tynning
Åpne

- Med denne utredningen har vi fått et faglig grunnlag som de tre fylkestingene kan bruke til å ta en politisk beslutning om sammenslåing eller ikke av de tre fylkene. Utredningen viser at en region med Buskerud, Vestfold og Telemark har stort potensial for å overta flere oppgaver enn i dag, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid. 

Det er Oxford Research som har hatt oppdraget med å utrede en mulig sammenslåing, og rapporten.

Utredningen har tatt for seg følgende momenter: 

  • Funksjonalitet og samfunnsutvikling
  • Kvalitet og effektivitet i fylkeskommunale tjenester
  • Forholdet til kommunene, regionene og staten, demokrati

Regionens vekstpotensial

Utredningen konkluderer med at en BTV-region vil gi et godt fundament for å utvikle en mer sammenhengende region samt å styrke næringsutviklings- og innovasjonsarbeidet i området.

Dette innebærer at mulighetene for å utløse vekstpotensialet vil forbedres, både når det gjelder folketall, sysselsetting og verdiskaping.

En mer sammenhengende region

Samferdselsprosjektene i regionen vil bidra til økt integrasjon mellom de tre fylkene, blant annet større bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Prosjektene vil også øke mulighetene for tettere kopling til Oslo-regionen, samtidig som det kan bli lettere å rekruttere etterspurt arbeidskraft til BTV-regionen.

Næringsutvikling og innovasjon

En større region vil bidra til å skape et bredere grunnlag for vekst i næringslivet, blant annet ved å utnytte spennende innovasjonsmuligheter mellom industri og høgskolemiljø. Det ligger interessante muligheter ved å kople miljøene i Kongsberg og Horten med prosessindustrien i Grenland. En større region kan også bidra til å styrke næringsutviklingsarbeidet i distriktsområdene i Buskerud og Telemark, for eksempel innen reiselivsnæringene.

En ny region vil også kunne bety et mer samkjørt og kraftfullt virkemiddelapparat overfor næringslivet.

En BTV-region kan bidra til at det blir lettere å etablere et universitet.

Effektiviteten og evnen til å yte gode tjenester

Innen samferdsel, arealplanlegging, næringsutvikling, videregående skole, kultur og andre områder kan det bli enklere å samordne og utnytte felles ressurser. Det blir enklere å planlegge og gjennomføre tiltak på tvers av geografi og sektorer. Fylkeskommunene kan også få styrket sin kompetanse på disse områdene.

En større region vil kunne samle kompetanse innenfor de mindre og geografisk spredte utdanningstilbudene og dermed styrke tilbudet til elevene. Innen fagskoleutdanningen kan det også være potensielle stordriftsfordeler ved å samordne tilbudet innenfor en ny BTV-region. For øvrig er det ikke ventet større effekter innen utdanningsområdet på kort sikt.

Flere statlige oppgaver

En større region vil kunne få ansvar og myndighet over flere viktige og relevante statlige oppgaver. Det betyr igjen at flere offentlige oppgaver blir underlagt folkevalgt kontroll. En større region vil også bidra til sterkere gjennomslagskraft overfor statlige myndigheter.

Erfaringer fra andre sammenslåingsprosesser viser at det kan være vanskelig å realisere potensielle stordriftsfordeler. Det kan bli utfordrende å samordne dagens tre organisasjoner under en felles overbygning.

-Vi kommer i denne prosessen til å jobbe tett sammen med våre tillitsvalgte slik at våre ansatte er orienterte om prosessen selv om vi ikke vet hva som blir utfallet, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Slik ser den foreløpige politiske prosessen ut fremover:

7.-8. juni: Fylkestinget drøfter denne rapporten og prosessen videre.

9.juni: Felles fylkesutvalgsmøte med Buskerud og Vestfold.

September: Ekstraordinært fylkesting om retningsvalg.

7.-8. desember: Fylkesting med et eventuelt intensjonsvedtak om sammenslåing.

Regionting

En ny region vil bety ett nytt regionting. Uterederne har skissert ulike alternativer for størrelse på regiontinget. Det kan ikke fastslås med sikkerhet hvordan et nytt regionting vil påvirke valgdeltakelsen og den allmenne interessen for politikk i regionen.

Samarbeid eller sammenslåing?

I prinsippet kan mange av gevinstene også oppnås ved tettere samarbeid framfor sammenslåing. Det vil imidlertid være mer krevende å oppnå enighet og samordne oppgaver når administrasjonen og politikere er mer opptatte av hva som gagner eget fylke.

Hele rapporten finner du her