Prioriterer ungdommen

Av: Eva Susanne Drugg, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 19.10.2016 / Oppdatert: 19.10.2016
Tegning av Skien videregående skole på Klosterøya
Telemark fylkeskommune bygger ny videregående skole på Klosterøya i Skien.
Foto: Link Arkitektur
Åpne

I fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017-2020 er det en tydelig prioritering av videregående opplæring og økt ressursbruk på elever og lærlinger i Telemark. Større del av ressursene skal brukes på elevene og pedagogisk drift i skolene. Også fylkesveger styrkes i budsjettet, samtidig skal det kuttes på flere områder, men særlig i administrasjonen.

- I dette budsjettet er det gjort store omprioriteringer og det er lagt opp til en mer effektiv ressursbruk og digitalisering på mange områder. Det skal bidra til at vi får et bedre økonomisk handlingsrom i budsjettperioden, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Regionreformen påvirker

Våren 2017 avklares framtidig regionstruktur i Stortinget, med iverksettelse fra 2020.
Regionreformen vil ha store konsekvenser både for fylkeskommunens mål og for fremtidige budsjetter. Dette avspeiles allerede nå i fylkesrådmannens forslag.

3,4 milliarder kroner

Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 er på totalt 3,4 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 2,5 milliarder, mens 0,9 milliarder kroner er foreslått til investeringer.
Telemark fylkeskommunes økonomiske situasjon er preget av høy lånegjeld. Økonomiplanen legger opp til betydelige låneopptak i perioden.

- Dette er nødvendig for å finansiere investeringer på hele 1,6 milliarder kroner i økonomiplanperioden. Ny Skien videregående skole, Bypakke Grenland, fylkesveg 359 Kaste-Stoadalen, fullføring av ombygging på Skogmo og Hjalmar Johansen videregående skoler og samlokalisering av Bamble videregående skole ligger inne her.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen presenterer budsjettet for 2017-2020.

Foto: Sigmund Bolme
Åpne

Halvparten går til skolen

Over halvparten av driftsbudsjettet til Telemark fylkeskommune går til finansiering av videregående opplæring. I 2017 styrkes denne delen av budsjettet med over 20 millioner kroner.

I 2017 skal vi blant annet:

  • Satse på lærlinger og sikre at alle elver på yrkesfaglig Vg2-løp får et tilbud påfølgende høst
  • Styrke innsatsen for de som dropper ut av skolen eller står i fare for å gjøre det
  • Tilrettelegge for helsefremmende og inkluderende aktiviteter i grunnskolen gjennom prosjektet “Liv og røre i Telemark”
  • Lede koordineringsarbeid for friluftsområdeprosjekt fra Miljødirektoratet
  • • Opprettholde og målrette tilskudd til kulturlivet i fylket

Styrker fylkesvegene

Fylkesrådmannen foreslår å styrke budsjettet for opprustning og fornying av fylkesvegene med 10 millioner kroner per år i budsjettperioden.

Den nye tunnelsikkerhetsforskriften betyr fornyelse og vedlikehold av tunneler på fylkesvegene i Telemark. Fylkesrådmannen foreslår å sette av 50 millioner kroner til et tunnelsikkerhetsfond.

Må spare inn

Fylkeskommunens inntekter synker, mens finansutgiftene stiger. Det betyr kutt i driftsbudsjettene for alle avdelinger i fylkeskommunen. Samtidig er det behov for å styrke videregående opplæring. Dermed kuttes det minst på videregående opplæring, og penger flyttes fra andre avdelinger til videregående opplæring.

- Jeg setter stor pris på alle avdelingenes arbeid med de vanskelige omprioriteringene vi må gjøre for å møte de økonomiske utfordringene, sier Evensen.