Mer internasjonalisering for økt gjennomføring

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 09.03.2016 / Oppdatert: 09.03.2016
Elever fra Skien og Rouen i Normandie: fra venstre: Hanna Marie Borlaug, Charlotte Gay, Corentin Cheurel, Antoine Kwizera
Skien videregående skole har i mange år hatt et samarbeid med den franske skolen Lycée Les Bruyères. Fra venstre: Hanna Marie Borlaug (Porsgrunn), Charlotte Gay (Rouen), Corentin Cheurel (Rouen) og Antoine Kwizera (Skien). Bildet er fra 2013.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Målet med strategien er å økte læringsutbyttet og gjennomføring i videregående. Vi vil også øke elevene og lærlingenes internasjonale kompetanse, kulturforståelse og erfaring, forteller fylkesopplæringssjef i Telemark fylkeskommune Helge Galdal.

Også interessen for språk, både eget morsmål og fremmedspråk skal styrkes, og det skal skapes en lærende og innovativ organisasjon på alle nivåer i videregående opplæring.

Last ned Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016-2019 (PDF)

Viktig kunnskap

Bakgrunnen for strategien er stortingsmelding nr. 14 2008-2009 om Internasjonalisering i utdanningen. Den beskriver målene for internasjonalisering og understreker behovet for helhetlig strategi og planer på området.

- Arbeidet med bedre læringsutbytte og gjennomføring er viktig for å gi våre elever de beste forutsetningene for et godt liv. Med et stadig mer globalt arbeidsmarked, er kjennskap til andre lands opplæring og arbeidsmarked viktig kunnskap videre, sier Galdal.

Ulike prosjekter

De videregående skolene i Telemark har i dag mange ulike internasjonale prosjekter. Dette er for eksempel samarbeid med USA, kurs og hospiteringer for lærere, og rene elevutvekslinger.

Det har også vært lærlinger utplassert ved bedrifter i Tyskland, og bedrifter i Telemark har mottatt lærlinger derfra.

Strategien peker også på internasjonalisering både «hjemme» og ute». Hjemme: å tydeliggjøre det internasjonale og flerkulturelle aspektet ved innholdet i opplæringen. Ute: Gjennom mobilitet og samarbeidsprosjekter.

Det er flere konkrete tiltak i strategien, blant annet videreutvikle fagnettverk for internasjonalisering med deltakere fra alle skoler og aktuelle lærebedrifter, og en årlig konferanse for erfaringsdeling – på tvers av skoler og lærebedrifter.

Skal utnytte finansieringskilder bedre

Strategien er også utviklet for å synliggjøre muligheten i Erasmus+ og andre program best mulig.

Telemark er et av fylkene som utnytter de ulike finansieringskildene dårligst, og det skal det nå gjøres noe med. Ifølge Senter for internasjonalisering i utdanningen (SIU) har Telemark i perioden 2011-2015 tatt ut 1,86 krone per capita. Nord-Trøndelag har derimot tatt ut 27,48 kroner.

- Vi har et stort potensiale ved å bruke internasjonale finansieringskilder for å styrke undervisningen, sier Helge Galdal.

Vedtok nytt forslag

I fylkesrådmannens forslag skal skolene sette av 1 promille av den økonomiske rammen for å finansiere egenandeler og vikarutgifter relatert til internasjonaliseringsaktviteter.

Men hovedutvalg for kompetanse er bekymret for at dette skal finaniseres over skolenes driftbudsjett. Ådne Naper (SV) fremmet derfor følgende forslag på vegne av alle partiene:

«Hovedutvalget ser positivt på internasjonalisering i videregående opplæring, men er bekymret for at denne aktiviteten skal finansieres over skolenes driftsbudsjett.

Hovedutvalget ønsker derfor at de ressursene som brukes til dette hentes fra internasjonal avdeling, ikke skolenes driftsbudsjett.

Hovedutvalget ber internasjonal avdeling prioritere arbeide med å gjøre større nytte av internasjonale finansieringskilder for å styrke undervisninga ved skolene våre, samt gi våre ansatte kunnskap og erfaring fra europeiske skoler.»

Videre til fylkesutvalget

Leder for hovedutvalg for kompetanse, Maja Foss Five, forteller at de er veldig fornøyde med at strategien er vedtatt.

- Samtidig er vi bekymret for at allerede stramme driftsbudsjetter i skolene skal bli belastet. Både utdanningsforbudet og Yrkesopplæringsnemnda har uttrykt bekymring for dette, og rektorene er ærlige på at det er trange tider, sier hun.

Hovedutvalg for kompetanse har bedt om at saken går videre til fylkesutvalget, som har neste møte 14. april.

- Nå er det kjempeviktig at vi verner om det pedagogiske innholdet i skolen. Vi håper derfor at fylkesutvalget støtter oss på at vi kan inkludere arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring med avdelingen som jobber med internasjonalisering i fylket. De er kjempegode på det området, sier Foss Five.

Saken har også vært oppe til behandling i hovedutvalget for administrasjonssaker. Yrkesopplæringsnemnda hadde saken til uttale.