Intensjonsavtalen er klar - samarbeid med Buskerud fortsatt førstevalget

Av: Tania Ripoll / Publisert: 09.11.2016 / Oppdatert: 09.11.2016
Fylkesordfører Rune Hogsnes og fylkesordfører Sven Tore Løkslid
Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes og fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid.
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Begge fylker er klare på at en ny region bestående av tre fylker, Buskerud, Telemark og Vestfold, fortsatt er førstevalget. Selv om Buskerud har valgt å inngå avtale med Akershus og Østfold holder derfor Telemark og Vestfold døren åpen. Intensjonsavtalen åpner dermed med en invitasjon til Buskerud:

«Fylkestingene i Vestfold og Telemark ønsker primært en region med Buskerud, Telemark og Vestfold. Denne avtalen gjelder for Telemark og Vestfold, men nye forhandlinger vil bli gjennomført hvis Buskerud senere ønsker å danne en region bestående av de tre fylkene.»

Dersom sammenslåing av disse tre fylkene ikke lar seg realisere vil intensjonsavtalen gi et godt grunnlag for en sammenslåing av fylkeskommunene Vestfold og Telemark fra 1. januar 2020.

Last ned forslag til intensjonsavtale (PDF)

Historisk

- Jeg er svært fornøyd med at vi nå har kommet frem til en avtale. Det har vært gode forhandlinger. Tøffe, men preget av god stemning og et gjensidig ønske om å finne gode løsninger for begge fylker, sier fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid.
 
- Både Vestfold og Telemark har sterk identitet, dype historiske røtter, og et fremoverlent og utadrettet næringsliv, sier fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes.
 
Balansert fordeling av arbeidsplasser
Forhandlingsutvalget foreslår at den politiske og sentrale administrative ledelsen med sentrale stabsfunksjoner lokaliseres til Tønsberg og at administrasjonen av videregående opplæring og samferdselsområdet, inkludert sams (felles) vegadministrasjon, lokaliseres til Skien.
 
Et sentralt prinsipp i avtaleutkastet er at arbeidsplassene skal fordeles jevnt i begge fylker:
 
«Forhandlingsutvalget legger til grunn at balansen mellom de to fylkene når det gjelder fylkeskommunale/regionale arbeidsplasser opprettholdes som i dag, og en likefordeling av nye statlige arbeidsplasser.»
 
Videre legges det til grunn at fylkesmannsembetet legges til Skien. Dersom staten velger å organisere seg slik at det skaper ubalanse i fylkeskommunale/regionale og nye statlige arbeidsplasser, skal dette kompenseres. 

Nye oppgaver

Forhandlingsutvalgene understreker at det er viktig at den nye regionen får tilført nye oppgaver for å kunne styrke rollen som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent:

«Det vil innebære at oppgaver som i dag ligger til statlige organ blir underlagt folkevalgt kontroll. Flere statlige oppgaver på regionalt nivå vil også gi mer relevante løsninger på brukerne sine behov. Det vil dessuten bidra til å redusere statlig detaljstyring, bedre grunnlaget for samordning mellom sektorene og klargjøre ansvars- og oppgavefordeling.»
 
Overgangsordninger for ansatte
Forslaget til intensjonsavtale slår fast at ingen som er ansatt i de to fylkeskommunene på sammenslåingstidspunktet skal kunne sies opp som følge av sammenslåingen. Oppsigelsesvernet skal vare i tre år fra sammenslåingstidspunktet. Det legges også opp til fleksible overgangsordninger i perioden.
 
Forhandlingsutvalget slår også fast at den nye regionen ikke skal ha negativ innvirkning på den desentraliserte skolestrukturen.

Bærekraftig næringsutvikling
 Målet om en sterk og bærekraftig næringsutvikling i den nye regionen er fremtredende i intensjonsavtalen:

«Vi skal være en sterk innovasjons- og nyskapingsregion i Europa.
Den nye regionen skal ta en aktiv rolle for å skape vekst i regionen ved å
- gi strategisk retning til samfunnsutviklingen
- mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn
- samordne, koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk
- mobilisere og tilrettelegge for næringsutvikling
- ta initiativ til, og understøtte løsninger som grunnlag for grønn verdiskaping og et bærekraftig samfunn» 

Regionnavn uavklart

Skagerrak brukes som arbeidstittel på den nye regionen. Det endelige navnet fortsatt uavklart. En intern navnekonkurranse i de to fylkeskommunene har frist 15. november.

 «Forhandlingsutvalgene har som intensjon å finne frem til et samlende navn på regionen som gir identitet til regionens historie, kulturelle og naturgitte grunnlag.»
 
Navnene Telemark og Vestfold kan imidlertid fortsatt benyttes:

«Navnene Telemark og Vestfold er sterke merkenavn og kan fortsatt anvendes som betegnelse på sitt opprinnelige geografiske område og benyttes som tidligere i markedsførings- og profileringssammenheng.»

Forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalget i Telemark har bestått av fylkesordfører Sven Tore Løkslid, fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer og opposisjonsleder Gunn Marit Helgesen.

 
Forhandlingsutvalget i Vestfold har bestått av fylkesordfører Rune Hogsnes, opposisjonsleder Arve Høiberg og leder for hovedutvalg for kultur, idrett, og folkehelse, Ellen Eriksen.
 
Tillitsvalgte og hovedverneombud har også bidratt inn i forhandlingene.
 

Veien videre

Intensjonsavtalen behandles av fylkestinget i Telemark 7. desember og av fylkestinget i Vestfold 15. desember. 

Regionreformen behandles av Stortinget våren 2017.
 
Etter at Stortinget har gjort sitt vedtak om ny regionstruktur, skal det settes ned en Fellesnemnd med politikere fra begge fylker. Fellesnemnda skal forberede arbeidet med økonomiplan (inkludert et strategidokument for den nye regionen) og budsjett for det første driftsåret.
Fellesnemnda har fullmakt til å ansette rådmann og revisor. Andre arbeidsoppgaver og fullmakter blir fastsatt i reglement som vedtas av de to fylkestingene.