Et skritt i spennende retning

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 05.04.2016 / Oppdatert: 05.04.2016
Utsikt fra Steinmann over Kragerø by
Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat.
Foto: Kragerø kommune
Åpne

- Jeg hadde forventet at regjeringen enda tydeligere viste hvor mye politisk vilje de ønsker å legge bak regionreformen, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid

Han savner også tydeligere ansvar og oppgaver for større regioner.

- Regjeringen ønsker at regionale politikere skal ta ansvar og definere retningen for sin egen region. Vi tar dette ansvaret, men samtidig synes at regjeringen skyver veldig mye av ansvaret over på fylkeskommunene.

En demokratireform?

Under fremleggelsen av stortingsmeldingen: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, fortalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at regjeringen i fremtiden ønsker 10 regioner.

Fylkesordføreren er enig at noe bør gjøres med dagens organisering på regionalt nivå, men etterlyser hvor reell den politiske viljen til regjeringen egentlig er til å styrke det regionale folkevalgte nivået.

- Nå er vi inne i en reformprosess som kan ende med at Telemark, Vestfold og Buskerud slår seg sammen uten at vi vet hvilke oppgaver som vil bli overført til de nye regionene, sier Løkslid.  

Avventer Stortingets behandling

Løkslid påpeker også regjeringen ikke svarer opp et flertall på Stortinget som mener at oppgaver som krever politisk skjønn bør overføres til regionalt folkevalgt nivå, blant annet på landbruksområdet og på klima- og miljøområdet. Det synes jeg er underlig, sier han.

Fylkesordføreren understreker at dette er regjeringen forslag og at han håper at Stortingets behandling vil gi et reformen et tydeligere innhold.

Sven Tore Løkslid portrett

Bakgrunn

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni 2014, ba et flertall på Stortinget om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. De ba om en stortingsmelding om nye oppgaver til større regioner. Stortinget fremhevet større regioner som en forutsetning for forsterket rolle og nye oppgave

I stortingsmeldingen om kommunereform ble det bestemt at fylkeskommunene fortsatt skulle ha ansvar for videregående opplæring og kollektivtransport, men kommunene overtar tannhelsetjenesten.

Nabosamtaler

I Meld. St. 14 Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner foreslo regjeringen at fylkeskommunene inviteres til å innlede nabosamtaler, med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.

Telemark har sammen med Vestfold og Buskerud vedtatt å utrede et formelt samarbeid mellom fylkeskommunene. I forrige uke var ledergruppene samlet for å drøfte muligheter og utfordringer ved en eventuell sammenslåing, og det vil i april være felles fylkesutvalg.

Dette skjer videre

  • Vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016
  • Proposisjon om nye oppgaver og roller vår 2017
  • Proposisjon om forslag til ny regiononal struktur vår 2017
  • Nye kommuner og regioner trår i kraft 1. januar 2020