40 millioner i overskudd

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 19.02.2016 / Oppdatert: 19.02.2016
Fylkesrådmann ​Evy- Anni Evensen
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune
Åpne

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen forteller at fylkeskommunen likevel fortsatt er i en stram økonomisk situasjon.

-Dette er penger som selvfølgelig kommer godt med, men vi har fortsatt et høyt låneopptak, og vi står foran store investeringer, blant annet på utbyggingen av nye Skien videregående skole, sier Evensen.
–Jeg vil også berømmer både ledere og ansatte i fylkeskommunen for å ha god budsjettdisiplin og lojalitet mot de budsjettrammene som er satt.

Den viktigste grunnen til mindreforbruket, er at skatteinntektene til Telemark fylkeskommune ble 25 millioner kroner høyere enn budsjettert for. I tillegg ble utgiftene til pensjon 13 millioner kroner lavere enn budsjettert. Pensjonsutgiftene svinger veldig fra år til år, og er vanskelig å budsjettere.

Fagavdelinger og administrative fellestjenester har et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. Det er bare videregående opplæring som har et merforbruk i 2015.

Gjennomgang av driften

På grunn av omlegginger i inntektssystemet vil Telemark fylkeskommune få mindre inntekter i årene som kommer. Fylkestinget har bedt fylkesrådmannen om at det i løpet av året gjøres en total gjennomgang av hele driften i fylkeskommunen.

-Regnskapstallene viser at vi har en stram og god drift i organisasjonen, men det finnes selvfølgelig muligheter for å bli enda bedre. Denne gjennomgangen skal vi bruke for å finne områder hvor driften i fylkeskommunen kan forbedres, sier Evensen.