Utreder nabosamarbeid

/ Publisert: 14.12.2015 / Oppdatert: 14.12.2015
Illustrasjon Buskerud, Telemark og Vestfold-samarbeid
I august/september 2016 vil trolig fylkestingene i de tre fylkene beslutte om man vil arbeide videre med reformene.
Foto: Carsten Øhrn
Åpne

- Denne utredningen tar utgangspunkt i de oppgavene fylkeskommunene har i dag. Når stortingsmeldingen kommer forventer vi at også nye oppgaver legges til det regionale nivået. Dette vil ytterligere styrke behovet for et sterkere samarbeid på tvers av fylkesgrensene, forteller fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen. 

Anbudsdokumentene for en slik analyse sendes nå før jul. Det er forventet at valg av tilbyder er klart i løpet av januar 2016.

Nye oppgaver

I forbindelse med kommune- og regionreformen inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet landets fylkeskommuner til å vurdere om sammenslåing med nabofylker er aktuelt. Fristen for tilbakemelding er satt til høsten 2016.

Utredningen som nå skal gjennomføres skal vurdere muligheter og konsekvenser ved et tettere samarbeid eller en sammenslåing av de tre fylkene, og hvorvidt dette kan utløse vekstpotensialet som finnes i regionen.

Gode og effektive tjenester

Forutsetningen for kommune- og regionreformen er at større enheter kan styrke fagmiljøene og bedre kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Et sentralt spørsmål i utredningen vil derfor være hvorvidt et tettere formalisert samarbeid vil påvirke evnen til å yte gode og effektive tjenester.

En eventuell ny, sammenslått region vil først tre formelt i funksjon fra og med 2020. Det legges derfor vekt på analysen av framtidige utfordringer i utredningen.

Eksempler på viktige problemstillinger er:

  • Hvordan kan forutsetningene for innovasjon og vekstkraft i regionen endre seg i løpet av de nærmeste 20 årene? 
  • Vil en større region være bedre i stand til å møte disse endrede forutsetningene?

Sentrale spørsmål i utredningen vil også være hvilke eventuelle statlige oppgaver som kan løses bedre overfor brukerne av en region med mer formalisert samarbeid.

Samfunnsutvikler

Fylkeskommunene har i sitt innspill til kommune- og regionreformen påpekt at en styrking av rollen som samfunnsutvikler forutsetter at regionene har myndighet, virkemidler og en relevant oppgaveportefølje.

Flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen har påpekt at nye oppgaver til et regionalt folkevalgt nivå forutsetter at prosessen fører til færre og større fylkeskommuner eller regioner.

Veien videre

Utredningen skal være faglig grunnlag for en politisk beslutning i de enkelte fylkeskommunene om hvorvidt de ønsker en sammenslåing eller ei.

Det vil avholdes felles fylkesutvalgsmøte for de tre fylkeskommunene i april og juni 2016 der utrederne legger frem sitt arbeid og informerer om funn og analyser.  

I august/september 2016 vil trolig fylkestingene i de tre fylkene beslutte om man vil arbeide videre med reformene.