Mer lokalmat fra Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 29.04.2015 / Oppdatert: 29.04.2015
Gårdsbruk i Gjerpensdalen.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Flata viser til oppfølging av Handlingsprogrammet til Landbruks- og matmelding for Telemark som har satt fokus på behov for utvikling og samarbeid for å styrke det regionale landbruket.

- Telemark fylkeskommune sitt hovedmål er å legge til rette for å styrke den regionale næringsutviklinga gjennom å identifisere fylkets fortrinn og utvikle disse, sier Tom Egil Flata.

Dyrsku´n Arrangement har på oppdrag av fylkeskommunen nå gjennomført en kartlegging som synliggjør at det er stort potensial for økt sysselsetting og verdiskaping i Telemark.

- Lokalmatprodukter fra Telemark bør i større grad bli tilgjengelige og synlige både i Telemark og utenfor, mener leder av Hovedutvalg for næringsutvikling i Telemark fylkeskommune. 

Behov for mer samarbeid

Forstudien som nå legges frem peker på behov for økt samhandling og felles koordinering av utviklingstiltak for å fremme lokal mat og drikke fra Telemark. Merkevaren «Telemark» bør utvikles, sier Espedalen.

- Mattradisjoner, tradisjonsmat, økologiske produkter, lokal og regional mat og matkultur er trender i tida, forteller Flata. Kunnskapsformidling om lokalmat, matkultur og matproduksjon er et økende interessefelt og stadig flere fylker og regioner setter seg som mål å bli mer synlige og skaffe seg en plass på det nasjonale og internasjonale «matkartet».

- Telemark har markert seg som matfylke, særlig takket være dyktige lokale matvareprodusenter med gode kvalitetsprodukt, men det er behov for styrke fokuset på bruk og omsetting av lokal og regional mat, uttaler Espedalen.

Mulighetene er store siden lokale matspesialiteter er et satsningsområde også sett med nasjonale øyne.

- Landbruks- og matdepartementet ønsker at 20 prosent av tilbud til forbruker skal være matspesialiteter innen 2020. Dette har flere av dagligvarekjedene merket seg og det er sett mål for omsetning også innen dette segmentet, Produsenter i Telemark skal helst benytte seg av denne muligheten, sier Geir Helge Espedalen.

Synergieffekter innen reiseliv og fritid

Forstudien «Lokalmatkontor i Telemark» peker på at det er potensial for å styrke fokuset på en felles og sterk merkevare og at det på denne måten kan utvikles flere markedsmuligheter som kan utnyttes.

Det er mulig å oppnå økte synergieffekter innen reiseliv- og fritidsmarkedet, styrking av overnattingstilbud, serverings- og opplevelsestilbud. Det er også behov for at Telemark tar vare på telemarkskua.

Forstudien «Lokalmatkontor i Telemark» har kanskje likevel i størst grad lagt vekt på behov for å synliggjøre behov for regional samhandling og felles koordinering av lokalmatområdet

- Det er i dag en rekke initiativ, men det synes klart at det er behov for en felles koordinering av tiltak for å oppnå regionalt samarbeid og utvikling i større grad enn tidligere. Det er behov for å spille på lag! mener Flata.

- Videre fremholder Flata at Telemark fylkeskommune vil være svært positive til søknad om et regionalt hovedprosjekt som tar sikte på å utvikle felles løsninger for salg og omsetning av lokalmat fra Telemark, uttaler Flata.

Flata og Espedalen viser til at regional merkevarebygging har økt inntjeninga og samarbeid i andre regioner. Nå er det ønske om å få til dette også i Telemark!