Kjemper for strålebehandling

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 28.08.2015 / Oppdatert: 28.08.2015
Fylkesutvalg i Tingsalen  27. august 2015
Det er planlagt at flere nye strålesentre skal bygges i Norge, ett av dem ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg eller Sykehuset Telemark, Skien.
Foto: Kjersti Ulriksen
Åpne

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen får i oppdrag av fylkesutvalget å arbeide videre sammen med aktuelle kommuner og andre aktuelle aktører for å oppnå dette.

Temaet ble diskutert i forbindelse med behandlingen av den uavhengige rapporten om plassering av strålesenter for kreftpasienter enten i Vestfold eller Telemark. Rapporten ble bestilt av fylkesutvalget før sommeren.

Enstemmig vedtatt

Det var Gunn Marit Helgesen (H) som fremmet forslaget på vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti:

«Fylkesutvalget tar rapporten til orientering og ser det som svært viktig for innbyggerne at en stråleterapienhet blir lagt til Sykehuset i Telemark. Fylkesordfører bes koordinere det videre arbeidet sammen med aktuelle kommuner og andre aktuelle aktører.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Bakgrunn

Det er planlagt at flere nye strålesentre skal bygges i Norge, ett av dem ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg eller Sykehuset Telemark, Skien.

Et fagutvalg i Oslo universitetssykehus har tidligere i år anbefalt at senteret legges til Tønsberg. I mai bevilget Telemark fylkesutvalg 100.00 kroner for å se nærmere på de helsefaglige argumentene rundt etableringen av et nytt strålesenter for kreft, enten i Tønsberg eller Skien.

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics - et ledende miljø i Norge innen helseøkonomiske analyser.

Telemark fylkeskommune mottok rapporten i august.

Orienterte fylkesutvalget

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen orienterte fylkesutvalgets medlemmer om rapportens innhold i torsdagens møte.

- Hovedkonklusjonen er at de ikke har funnet sterke eller veldokumenterte argumenter for at en eventuell ny behandlingsenhet bør legges til Tønsberg i stedet for Skien, forteller fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Oslo Economics mener at plasseringen av stråleterapisenteret må bygge på en langsiktig strategi for helsetjenestene i Telemark eller Vestfold, ikke ut i fra kortsiktig vurdering av faglige miljøer.

Kommunene i fylket, ordførere og Sykehuset i Telemark var invitert til å delta under fylkesutvalgets møte og presentasjonen.