Fylkesordfører skuffet over stortingsmelding

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 20.03.2015 / Oppdatert: 20.03.2015
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Foto: Max Emanuelson
Åpne

Fylkesordføreren er overrasket og skuffet over forslaget til oppgavefordeling som blir presentert i stortingsmeldingen «Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner».

- Jeg er svært overrasket over mangelen på nytenking i det som regjeringen nå foreslår, sier Riis-Johansen.

Mister helhetsblikket

I stortingsmeldingen foreslås det å overføre ansvaret for blant annet videregående opplæring, kollektivtrafikk, tannhelse samt jakt og fiske fra fylkeskommunen til de største kommunene.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen tror reformen slik den skisseres i stortingsmeldingen vil føre til en mindre helhetlig organisering av disse sektorene, fordi det gjør det vanskeligere å se de totale behovene i et fylke.

Mindre lokal innflytelse

- En kommunereform bør overføre oppgaver fra stat til kommuner og fylkeskommuner. Så vidt jeg kan se har ikke regjeringen gjort det. Det er overraskende og skuffende.

- Disse forslagene vil ikke gi noen reell økt lokal innflytelse over samfunnsutviklingen, sier Riis-Johansen.

Utfordrer kommunalministeren

Fylkesordføreren utfordrer kommunalministeren å se på reell overføring av makt fra stat til kommuner og fylkeskommuner og viser til de 10 prinsippene som fylkesutvalget vedtok i februar. Prinsippene ble s endt

Prinsippene vektlegger blant annet behovet for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring, med mindre statlig detaljstyring, og presiserer at det regionale nivået må få et klart definert ansvar for oppgaver og sektorer som er viktige for den regionale utviklingen.

I tillegg foreslås overført følgende oppgaver fra staten til det regionale folkevalgte nivået:

  1. Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger
  2. Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet
  3. Kjøp av regionale jernbanetjenester
  4. Deler av Forskingsrådets programmer
  5. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter
  6. De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene
  7. Miljø/klima
  8. Landbruk
  9. Prosjektskjønnsmidler

- Det som foreslås i denne stortingsmeldingen er bare en intern omorganisering innenfor kommunal sektor. Det er et for enkelt svar på spørsmålet om økt lokal styring i saker av lokal interesse, sier fylkesordføreren.