Fylkeskommunen beholder oppgaver

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 03.06.2015 / Oppdatert: 03.06.2015
Buss på Landmannstorget i Skien - refleksjon i vindu
- Det er bra at komiteen understreker at det er fylkeskommunen som er best egnet til å drive videregående skole og ha ansvar for kollektivtrafikk i et fylke, sier fylkesordføreren.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen til Meld.St.nr.14 (2014-2015) om kommunereformen kom i dag 3. juni. Mer makt og myndighet til kommunene er et bærende element i reformen.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er fornøyd med innstillingen.

- Det er bra at komiteen understreker at det er fylkeskommunen som er best egnet til å drive videregående skole og ha ansvar for kollektivtrafikk i et fylke, sier han.

Tre folkevalgte nivå

Regjeringen har vurdert oppgaver som i dag ligger hos fylkeskommunen, fylkesmannen og staten for øvrig, med tanke på overføring til kommunene.

Komiteens flertall med medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre slår fast at det skal være tre folkevalgte nivå og at generalistkommuneprinsippet ligger fast som hovedprinsipp for kommunesektoren.

«Utgangspunktet er at oppgaver og ansvar som legges til regionnivået i hovedsak er relatert til rollen som regional aktør for samfunnsutvikling» står det i innstillingen.

Videregående opplæring

Ekspertutvalget for kommunereformen vurderte i sin sluttrapport i desember i fjor at kommuner med minst 100 000 innbyggere isolert sett kan være i stand til å overta videregående opplæring.

Komiteens flertall mener at ansvaret for videregående opplæring fortsatt skal ligge på et regionalt folkevalgt nivå.

Flertallet i komiteen viser til gjeldende forsøkslov hvor større kommuner kan søke om å overta oppgaven. Regjeringen vurderer slike forsøk der det er godtgjort at alle berørte elever blir minst like godt eller bedre ivaretatt enn før.

Forsøksloven vil ikke utvides, og vil være it råd med ordningen slik den har blitt praktisert de siste ti årene.

Tannhelse til kommuner

Komiteens flertall mener at ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til kommunene.

Kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med private/ideelle eller samarbeid med andre kommuner.

Fylkesordføreren sier han ikke er bekymret for tannhelsetjenesten dersom kommunene overtar dette området.

- Men jeg ser ikke hva som er gevinsten med å gjøre det, med en tjeneste som er godt ivaretatt i dagens struktur, sier Riis-Johansen.

Kollektivtransport

Komiteens flertall mener at ansvaret for kollektivtrafikken fortsatt som hovedregel skal ligge på det regionale folkevalgte nivået.

Ansvaret for kollektivtrafikken kan overføres til større kommuner på de vilkårene som skisseres i meldingen, og forutsatt at et inngår et samarbeid/partnerskap med det øvrige fylket/regionen om å sikre et helhetlig kollektivtilbud i regionen.

Fylkeskommuner kan få oppgaver fra fylkesmennene

Flertallet mener fylkesmannen i utgangspunktet skal ha ansvar knyttet til tilsyn, kontroll og beredskap og noen veiledningsoppgaver.

Oppgaver som legger til rette for bruk av politisk skjønn kan som hovedregel vurderes med sikte på overføring til regionalt folkevalgt nivå.

Flertallet i komiteen mener det bør vurderes å begrense fylkesmennenes oppgaver innenfor næringsutvikling og veiledning av kommunene som samfunnsutviklere.

Landbruk, klima- og miljøoppgaver skal vurderes

Flertallet er enige om å vurdere om følgende oppgaver kan overføres til det regionale folkevalgte nivå:

  • vurdering av fylkesvegene etter forvaltningsreformen fra 2010. Større veger med sterke næringsinteresser kan vurderes overført til staten som en del av denne vurderingen
  • landbruksoppgaver som ikke er naturlig å legges til kommunene
  • klima- og miljøoppgaver som ikke er naturlig å legges til kommunene
  • styrking av de regionale forskningsfondene
  • fordeling av relevante prosjektmidler
  • oppgaver på integreringsområdet som i dag ligger hos Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet og som bør flyttes nærmere innbyggerne
  • ny ansvarsfordeling og finansiering mellom stat, regioner og kommuner på kultur- og kulturminneområdet, herunder en vurdering av riksantikvaren sin rolle og ansvar
  • vurdere å avvikle sentral godkjenning av regional planstrategi og overlate bestemmelsen til det regionale selvstyret.

- Dersom fylkeskommunen får endelig vedtaksmyndighet for regional planstrategi gir dette muligheten for et offensivt regionalt forvaltningsnivå i framtiden, sier fylkesordføreren.

Riis-Johansen mener komiteens innstilling gir fylkeskommunen et godt grunnlag for videre arbeid med reformen.

- Dette gir oss et handlingsrom som vi skal jobbe videre med.

Nye oppgaver = færre fylkeskommuner

Innstillingen går til Stortinget for behandling 9. juni.

Oppgavene til et nytt regionalt folkevalgt nivå skal gjennomgås, og forslag legges frem for Stortinget i en stortingsmelding våren 2016.

Etter planen skal proposisjonen om kommunereformen inkludert det regionale nivået legges fram for Stortinget våren 2017.

Nye oppgaver til regionalt nivå forutsetter at prosessen fører til færre fylkeskommuner/regioner av en viss størrelse.