Følger opp kommunereformen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 20.02.2015 / Oppdatert: 23.02.2015

Da kommunereformen ble behandlet i Kommuneproposisjonen i juni 2014, vedtok Stortinget at en gjennomgang av oppgavene til kommunene også skal inkludere oppgavene som ligger til et folkevalgt regionalt nivå.

I tillegg til den utredningen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte i gang, tok også fylkesordfører-/rådslederkollegiet initiativ til å få utarbeidet to rapporter om prinsipper og oppgaver for et regionalt folkevalgt nivå.

Grunnlag for regionalt folkevalgt nivå

Sluttrapporten blei behandlet i kollegiet 5. desember 2014, der de pekte på 10 prinsipper som de mener bør være en del av grunnlaget til et regionalt folkevalgt nivå :

1

I Norge er det behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring som kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning.

2

Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver/sektorer som er viktige for den regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og statens virksomhet i regionen. Det regionale folkevalgte nivå styrker demokratiet og innebærer maktspredning.

3

Det regionale nivået må styrkes gjennom samordning av sektorinteresser fremfor statlig sektoriell detaljstyring. Oppgaver med regionalt/lokalt handlingsrom løses best av folkevalgte regioner i samhandling med kommunene innenfor rammen av nasjonal politikk.

4

Generalistprinsippet skal fremdeles gjelde for regionalt folkevalgt nivå.

5

Folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder:

  1. Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger
  2. Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet
  3. Kjøp av regionale jernbanetjenester
  4. Deler av Forskingsrådets programmer
  5. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter
  6. De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene
  7. Miljø/klima
  8. Landbruk
  9. Prosjektskjønnsmidler

Mange av disse oppgavene er av en slik karakter at de krever en annen regional organisering enn dagens. Dette må bli sett i sammenheng med framtidige endringer i kommunestruktur.

6

Staten bør som hovedregel organisere sin virksomhet slik at den korresponderer med den folkevalgte regionstruktur som blir etablert.

7

Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn.

8

Alle avklaringer som gjelder det folkevalgte regionale nivå må skje parallelt med tilsvarende avklaringer som er knyttet til kommunestrukturen, jamfør Stortingets forutsetning av juni 2014. Med dette som utgangspunkt ber Telemark fylkesutvalg om at Regjeringen i den stortingsmeldingen som fremmes våren 2015 gir sin vurdering av de prinsipper som ligger i dette vedtaket.

9

Prosessen med å vurdere eventuelle endringer av det regionale folkevalgte nivået bør starte i det enkelte fylke i 2015 med siktemål om vedtak i fylkestingene høsten 2016. 

10

Fylkesordfører-/rådslederkollegiet forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå.

Behandles i fylkesutvalget

Fylkesordfører- og rådslederkollegiet anbefaler fylkestingene å slutte seg til disse prinsippene og at vedtakene fra fylkestingene blir sendt Regjering og Storting i forkant av den varslede stortingsmeldingen om kommunereformen. Fylkesutvalget i Telemark vil behandle saken i møte den 23.februar. 

I forbindelse med den fremleggelsen av den varslede stortingsmeldingen om kommune-reformen, arrangerer Fylkesmannen i Telemark og KS et seminar på Bø Hotell 15. april 2015. En representant fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil orientere om innholdet i stortingsmeldingen.