Trangere kår for fylkeskommunen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 08.10.2014 / Oppdatert: 28.11.2014
Fylkesrådmann ​Evy- Anni Evensen
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune
Åpne

Det anslås at fylkeskommunen vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent i 2015. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

- Dette er som forventet, og er noe vi har rigget oss for, selv om vi selvfølgelig hadde ønsket at vår bevilgning lå på landsgjennomsnittet. Nå jobber vi intenst med budsjettet for neste år, blant annet for å innpasse de besparingene vi allerede har varslet at vil komme, sier Evensen.

Fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag 24.oktober. 

Svak økning i regionale utviklingsmidler

Regionale utviklingsmidler øker med 1,1 millioner kroner til 47,1 millioner kroner. 

- Det er tilfredstillende at reduksjonen i regionale utviklingsmidler ikke rammet Telemark som ifjor. Dette muliggjør våre planer og tiltak rettet mot entreprenørskap, innovasjon, næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer. Vi har i realiteten en svak økning, som skyldes en tildeling på 2 millioner i omstillingsmidler. Bakgrunnen for dette er blant annet den utfordrende situasjonen Rjukansamfunnet opplever med bakgrunn i sykehusnedleggelsen, sier utviklingssjef Thor Kamfjord. -Vi ser frem til å fortsette vår satsing med å skape mer vekst i Telemark.

Mer fra tippemidlene

Tippenøkkelen endres slik at breddeidretten får 64 prosent av tippemidlene, ikke 56 prosent slik som tidligere år.

Telemarks andel ved tildeling er på om lag 3.5 prosent per år. Normalt vil det gi 8-10 millioner mer i 2015 til utbygging av idrettsanlegg i Telemark.

Fylkeskommunen styrket sine ressurser i 2013 gjennom et 3-årig engasjement av idrettskonsulent Dette har etter første året redusert ventetiden på spillemiddelsøknader fra kommunen med 1 år, og økt antall godkjente søknader med 11 prosent hvis vi sammenlikner 2013 og 2014. I 2014 fikk Telemark tildelt 32 millioner spillemidler.

-Vi synes det er positivt at tippenøkkelen er endret og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med kommunene i Telemark for å lage gode søknader på tippemidlene, sier Thor Kamfjord.

Glad for landslinje

Ny landslinje for miljø- og naturfag på Rjukan videregående skole er derimot gledelig.

- Vi ser frem til å lage et godt tilbud på Rjukan videregående skole, sier fylkesopplæringssjef Helge Galdal. –Dette tilbudet vil være med å styrke skolen på Rjukan, sier han.

Mer til fagskolen

Fagskolen i Telemark er fornøyd med tildelingen i året statsbudsjett. De får i 17 millioner i 2015, en økning fra 12, 7 millioner.

- Det er mer enn vi forventet å få, sier rektor Jens Christian Thysted.

– Det vil gjøre oss i stand til å ta igjen årets merforbruk raskere og utvikle nye fag. I tillegg kan det skape rom for påkrevde investeringer i utstyr allerede i 2016, sier Thysted.

 Ikke fornøyd med rentekompensasjon

At regjeringen mener fylkeskommunene skal møte vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene gjennom mer lån er ikke fylkesrådmannen fornøyd med.

- Vi har allerede en stor lånebyrde i Telemark fylkeskommune.  Den er større hos oss enn i nesten alle andre fylkeskommuner. I den situasjonen vi er i er ikke rentekompensasjonsordningen spesielt gunstig for oss, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene ble i 2012 anslått til 3 milliarder kroner. 

Regjeringen foreslår en rentekompensasjonsordning som vil gi fylkeskommunen mulighet til å ta opp rentefritt lån på 113 millioner kroner.