- Hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell

Av: Magne Svanevik / Publisert: 16.12.2014 / Oppdatert: 16.12.2014
Helge Galdal underskriver samarbeidsavtale. Ved siden av regiondirektør i Bufetat region sør, Ellen Ølness Nadim.
Fylkesopplæringssjef i Telemark, Helge Galdal, underskriver forordet til retningslinjene. Til venstre regiondirektør Ellen Ølness Nadim.
Foto: Magne Svanevik
Åpne

Barnevernsmyndigheter og skolemyndigheter har et felles ansvar for at alle får det opplæringstilbudet de har krav på, og dette samarbeidet er et viktig ledd i å sikre at barn og unges skolerettigheter blir ivaretatt.

En tverrfaglig arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer fra fylkeskommunene og Bufetat har jobbet fram «Retningslinjer for samarbeid. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner».

Forordet ble underskrevet av de fem fylkesutdanningssjefene og regiondirektør Ellen Ølness Nadim i begynnelsen av desember.

- Vil gi store positive ringvirkninger

- Skole er viktig. Skolen er en møteplass der alle barn og unge skal få kunnskaper og utvikle sine ferdigheter, holdninger og verdier. Skolen skal gi utfordringer og mestringsopplevelser, og legge grunnlaget for videre utdanning og deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Uavhengig av bakgrunn skal alle ha de samme mulighetene til å gjøre det beste ut av sine talenter og forutsetninger,  heter det blant annet i forordet. 

Fylkesutdanningssjefene skriver at retningslinjene for samarbeid er forpliktende for både skole- og barnevernsmyndighetene, og er ment for alle som har ansvar for oppfølging av  barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

- Hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell (...) med vår innsats. Dette vil gi store positive ringvirkninger for barn og unges framtid.

Her kan du lese samarbeidsdokumentet

Bakgrunn for arbeidet

Bufetat region sør samarbeider med fem fylkeskommuner som har forskjellig organisering , og følger opp skoletilbudet ulikt.

Dette er barn og unge i en sårbar situasjon. Målet med arbeidet er at det offentlige skal samordne innsatsen på en slik måte at barn og unge i barnevernsinstitusjoner får et tilpasset og egnet tilbud. En viktig del av omsorgen er å sikre at skoleplikt og opplæringstilbud blir ivaretatt.

Den tverrfaglige arbeidsgruppen har gjennom erfaringsdeling og gjensidig forståelse jobbet fram dokumentet som inneholder en erklæring i forordet, en beskrivelse av virkemidler og til slutt en systematisk oversikt over ansvar og oppgaver med klare frister.

Gjennomføring i videregående opplæring

Det å mestre skole og utdanning er en av de enkeltfaktorene som har størst betydning for å lykkes i voksenlivet. Skolerapport 2014 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektortat viser at kun 4 av 10 barn som har hatt tiltak fra barnevernet gjennomfører videregående skole. I retningslinjene for samarbeidet heter det at «Skolen er en møteplass der alle barn og unge skal få kunnskaper og utvikle sine ferdigheter, holdninger og verdier».

Manglende forventninger til barnas skoleprestasjoner påvirker skoleløpet negativt. I forordet viser fylkeskommunene og Bufetat at de har høye ambisjoner i det videre arbeidet med opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. «Vi må ikke bare ha høye forventninger på barns vegne, vi må også ha det på våre egne. Gjennom innsats over tid, er vi klare for et paradigmeskifte i norsk barneverns praksis i arbeidet med skole og utdanning».

Veien videre

Dokumentet beskriver forvaltningsmessige forpliktelser for begge parter. I forordet heter det at «Retningslinjene for samarbeid er forpliktende for både skole- og barnevernsmyndighetene, og er ment for alle som har ansvar for oppfølging av barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Det enkelte barn er det samme uavhengig av flyttinger over fylkesgrenser».

I dette ligger ambisjoner om et systematisk og forpliktende samarbeid i arbeidet med barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Samarbeidet fortsetter og neste samarbeidsmøte vil blant annet omhandle samarbeidsdokumentet, kompetanseheving og melderutinene.