Felles universitet og ny jernbanelinje

Av: Pål Horsle / Publisert: 05.02.2014 / Oppdatert: 28.02.2014
Rådslag Telemark og Agder
Foto: Pål Horsle
Åpne

Fylkesutvalgene i Agderfylkene og Telemark var samlet i Fylkeshuset for et grensesprengende rådslag om felles utfordringer. To av sakene som ble debattert var fusjonsprosessen om felles universitet og sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. 

Grenlandsbanen knytter sammen regioner

Andreas Kjær fra Telemark fylkeskommune tegnet en flott kartstrek – en jernbanelinje - som binder regionene sammen. Strekningen Grimstad-Langangen omtales ofte som Grenlandsbanen som forbinder Sørlandsbanen med Vestfoldbanen. Utredninger og planleggingen er i gang.
- Jernbaneverket har signalisert oppstart av arbeidet i 2015, men det er viktig å være tydelig på at planprosessen ennå ikke er vedtatt. Denne utvidelsen vil gi nye muligheter for samhandling, sa Kjær.
Han oppfordret den politiske forsamlingen å gi Vestfoldbanen en nasjonal forlengelse på samme måte som de to andre IC-beina.

Ett universitet?

Rektorene Torunn Lauvdal (UiA), Kristian Bogen (HiT) og redegjorde for to alternativer som er under utredning - fusjon eller samarbeid. Målet er å få til en sterkere forsknings- og utdanningsinstitusjon for regionen. Et større og sterkere fagmiljø gir mer attraktivitet nasjonalt og internasjonalt, og vil være nyttige samarbeidspartnere for arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
Dersom det blir en fusjon – blir den nye utdanningsinstitusjonen Norges 4. største utdanningsalternativ. En allmenn forståelse er dessuten at forskning er en sentral driver for samfunnsutviklingen.

Utfordringer

Utredninger hittil har kartlagt over 60 samarbeidsprosjekter. Viktige områder for å styrke regional rolle er:
• teknologi og ingeniørutdanning
• helse, omsorg, og samhandling
• kunst og kulturfag
• bærekraft, miljø og klima
Utredningsgruppa jobber nå med å skissere en modell for å utvikle en fusjonsprosess. Spørsmål som stilles er om disse prosjektene vil gi mer og bedre forskning for å oppfylle institusjonens samfunnsoppdrag bedre. En utfordring er modellen som et desentralisert flercampusuniversitet må balansere med lange avstander mellom administrasjon og institutter. Faren for filialer er stor. En annen vurdering er at på det på det teknologiske området er en tydelig vinn – vinn situasjon. Like fullt er det artikulert motstand i Agder for en fusjon.

Konklusjon før sommerferien

Styrene skal oppsummere utredningen, sender denne til høring og den endelige konklusjonen tas før sommerferien etter en kort høringsprosess. En fusjon eller en samarbeidsmodell med institusjonssamarbeid, samlet studietilbud og et forskningssamarbeid.