Ett felles drømmebilde for godstransport i Vestfold og Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 13.10.2014 / Oppdatert: 17.10.2014

23. -24 september arrangerte Telemark og Vestfold fylkeskommuner et scenarieverksted i forbindelse med utformingen av Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold. Om lag 50 representanter fra fylkeskommunene, kommunene, havnene, næringsliv og interesseorganisasjoner i regionen var samlet i Horten for å diskutere godstransport frem mot 2035.

En felles plan for Vestfold og Telemark

De to fylkeskommunene tar nå et felles grep om den nasjonale ambisjonen om mer gods fra veg til bane og sjø. Den kommende planen skal blant annet se på hvordan regionen best kan legge til rette for dette og hvilke behov regionen har i forhold til intermodal knutepunkt. Forslag til plan skal til 1. gangsbehandling på nyåret. En endelig plan vil foreligge før sommeren 2015.

Kunnskapsutveksling

Gjennom gruppediskusjoner og presentasjoner i plenum skulle deltakerne skissere ett felles "drømmebilde" og "skrekkbilde" for regionen i 2035. Deltakerne, med sine kunnskaper og ulike erfaringer, ble dermed utfordret til å tenke helhetlig og med blikket rettet mot viktige lokale, nasjonale og internasjonale drivkrefter. Et viktig utfall var dermed å skape en felles forståelse for hva regionen vil og hvilke handlinger som er nødvendig for å oppnå en ønsket situasjon.

Scenarieverksted_gruppearbeid
Åpne

God infrastruktur på vestsiden av Oslofjorden

Det er utviklet en god infrastruktur i havnene i regionen. Havnene er et avgjørende utgangspunkt for å utnytte potensialet til Jyllandkorridoren. Dette gjør det mulig å frakte gods på sjø og bane til og fra Sørlandet og Østlandet via Hirtshals og videre nedover i Europa, noe som også vil kunne avlaste godstransport over Svinesund. En mulig etablering av godsterminal på Kopstad og eventuelt en ny krysningsforbindelse over Oslofjorden vil også kunne påvirke godsstrømmene.

Behov for jernbanesatsing

Grenland havn og Breviksterminalen har allerede tilknytning til jernbane. For å oppnå mer intermodal godstransport ligger likevel en stor utfordring i å utvikle et tilbud for gods på bane. En videre utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen, sammenkobling av Vestfoldsbanen til Sørlandsbanen og tilrettelegging for godstog er derfor sentrale handlingsalternativer.

En mer attraktiv region

Bedre sammenkoblet infrastruktur mellom sjø, bane og veg vil gjøre regionen til en mer attraktiv region for næringsliv. 

Dette vil gi bedre utviklingsmuligheter for eksisterende virksomhet, men også gjøre det mer tiltrekkende for andre nye virksomheter å etablere seg vest for Oslofjorden.

Sammen er vi sterke

Mulige samarbeid på tvers av fylkesgrenser, men også i forhold til ulike former for samarbeid mellom de største havnene, var dermed sentrale spørsmål som ble stilt på verkstedet. Blant deltakerne var det en klar enighet om at regionen har klare felles interesser og behov. Ved å stå sammen vil regionen kunne fremme et mer robust «drømmebilde» som vil ha større slagkraft hos nasjonale myndigheter.

Oppstart av siste fase i planprosessen

En rapport som sammenfatter diskusjonene fra verkstedet vil presenteres på et utvidet ressursgruppemøte 11.november 2014 i Porsgrunn. Deltakerne fra verkstedet oppfordres til å delta her. 

For mer informasjon om planprosessen se:

http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Samferdsel/Regional-plan-for-intermodal-godstransport/ eller

http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Arealbruk-og-transport/Havn#.VClFpJp0270