Vurderer fremtidens videregående opplæring i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 25.01.2013 / Oppdatert: 01.08.2018
Jente rekker opp hånda. Foto: Dag Jenssen
Frem mot 2020 vil det bli rundt 1100 færre elever i de videregående skolene i Telemark.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

I juni 2012 ba fylkestinget administrasjonen om å utrede skoletilbudsstrukturen i videregående opplæring i Telemark, på bakgrunn av synkende elevtall i Telemark fram mot 2020.

Da blir det rundt 1100 færre elever, en nedgang på rundt 16 prosent.

- God videregående opplæring er avgjørende for fremtiden til Telemark. Når elevtallet synker må vi omstrukturere skoletilbudet. Bare slik kan vi opprettholde den gode kvaliteten i videregående skole som elevene fortjener og fylket vårt trenger, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Lavere elevtall - mindre penger

Lavere elevtall innebærer at det blir behov for færre elevplasser i fylket.

Det betyr igjen at Telemark får reduserte økonomiske overføringer fra staten, beregnet av Telemarkforsking til 60 - 80 millioner kroner mindre i årene fram mot 2020.

Solid grunnlag

En bredt sammensatt arbeidsgruppe i fylkeskommunen har utredet konsekvensene av synkende elevtall, og vurdert alternativ organisering av skoletilbudet i fylket, med vekt på faglig robusthet

ved den enkelte skole. Arbeidsgruppen har også gjort grundige analyser av elevtallsutvikling, arealutnyttelse og skyss. Strukturelle grep i forhold til skolestrukturen inngår i vurderingen.

- En så bred gjennomgang av videregående opplæring i Telemark har aldri blitt gjort før. Med dette arbeidet har vi et svært solid grunnlag for å organisere videregående opplæring for det neste halve århundre, sier fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen.

Fem modeller

25. januar la arbeidsgruppa fram sine vurderinger på en høringskonferanse i Bø. Last ned hele rapporten her.

Arbeidsgruppa presenterte frem fem alternative modeller for organisering av skoletilbudet fram mot 2020. Under ser du en kort oppsummering. Les mer om modellene i høringsdokumentet på www.telemark.no.

●      Modell A) Referansemodell. Dagens anleggs- og tilbudsstruktur, kun justert for elevtallsutvikling.

●      Modell B) Legge ned Bø videregående skole, avdeling Seljord. Legge ned Croftholmen videregående skole. Tre videregående skoler i Skien.

●      Modell C) Legge ned Bø videregående skole, avdeling Seljord. Legge ned Lunde videregående skole. Legge ned Croftholmen videregående skole. Tre videregående skoler i Skien.

●      Modell D) Legge ned Bø videregående skole, avdeling Seljord. Legge ned Lunde videregående skole. Legge ned Croftholmen videregående skole. To videregående skoler i Skien - opprettholde Skogmo, og bygge en ny videregående skole i Skien som samler Skien og Hjalmar Johansen videregående skoler i Fritidsparken.

●      Modell E) Legge ned Bø videregående skole, avdeling Seljord. Legge ned Lunde videregående skole. Legge ned Croftholmen videregående skole. Samle Skogmo videregående skole, Skien videregående skole og Hjalmar Johansen videregående skole i en ny videregående skole i Skien.

I alle endringsmodellene (B-E) ligger det forslag om å flytte utdanningsprogrammer for å sørge for robuste fagmiljøer og utdanningstilbud.

To videregående skoler i Skien

Arbeidsgruppen anbefaler alternativ D, der Skien og Hjalmar Johansen videregående skoler samles i et felles skoleanlegg med 1600 elever.

Denne modellen innebærer investeringsbehov på 665 millioner kroner, dette vil gi en oppgradering av alle skoleanlegg i tillegg til investeringsbehov for å samle Skien videregående skole og Hjalmar

Johansen videregående skole.  Driftsmessig gir modell D et årlig beregnet effektiviseringspotensiale på 17 millioner kroner.

«Skolen vil bli en stor og robust enhet med både yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogrammer. Skolen vil stå seg godt mot svingninger i elevtallet. Skolens beliggenhet i Fritidsparken vil gi unike muligheter for aktiviteter også utenfor bygningsmassen», skriver arbeidsgruppen i sin rapport.

Ingen oppsigelser

Færre elever betyr et behov for færre lærere - men analysen viser at det ikke vil bli oppsigelser.  

Dette er fordi det parallelt med elevnedgangen skjer en naturlig avgang i det pedagogiske personalet.

Tvert i mot kan det se ut som om det vil være et behov for rekruttering av nye lærere frem mot 2020, forteller personalsjef i Telemark fylkeskommune, Terje Hærås.

- Vi skal nå i gang med et arbeid for å avklare prinsipielle og overordnede spørsmål knyttet til hvordan håndtere viktige personalspørsmål som følge av et framtidig vedtak om skolestruktur sier Hærås, og presiserer at fylkeskommunen skal jobbe tett med fagforeningene i dette arbeidet.

Høringsfrist 15. mars

Arbeidsgruppens utredning er nå lagt ut til offentlig høring, med høringsfrist 15. mars. Også de videregående skolene er invitert til å komme med høringsinnspill.

Etter høringsfristen vil fylkesrådmann Evy Anni Evensen vurdere innspillene og på bakgrunn av disse legge frem sin anbefaling for politikerne.

I mai går saken til politisk behandling, og endelig vedtak vil bli tatt i fylkestinget i midten av juni.