Uenige om låneopptak

Av: Tania Ripoll / Publisert: 20.11.2013 / Oppdatert: 21.11.2013
Bilkø i Porsgrunn
Lillelvkrysset igjen framme i debatten
Foto: -
Åpne

Telemark fylkeskommune har høy lånegjeld. I revidert statsbudsjett gis fylkeskommunen mulighet til å ta opp 83 millioner i nytt lån, rentekompensert fra Staten.

Hvorvidt fylkeskommunen burde øke lånebyrden ytterligere, og hva midlene evt. skulle brukes til, var tema da fylkesutvalget diskuterte mål og budsjett 2014- 2017.

Lilleelvgata

Fremskrittspartiet ønsket å bruke den statlige rentekompensasjonsordningen til å ta opp 83 millioner kroner i lån til bruk i Bypakke Grenland.

- Gjør vi dette, kan vi styrke fylkeskommunens andel av utbedringen av Lilleelvkrysset, og dermed redusere bompengeinnkrevingen, sa Thorleif Vikre (FrP).

Ikke råd til dyrere drift

Fylkesvaraordfører Lise Wiik fremhevet at fylkeskommunen må regne med fortsatt stramme rammer.

- Ut fra fylkeskommunens økonomiske situasjon er det ikke rom for å være løssluppen, og jeg vil advare mot å bruke penger på en slik måte at det løfter driftsbudsjettet, sa Wiik.

Fylkesrådmannen påpekte i den sammenheng at rentefrie lån også gir en belastning på drift, i og med at avdrag på lånet allikevel skal betales.
- En ekspansjon i investeringsbudsjettet har konsekvenser for drift, sa hun.

Høyre ønsket allikevel å også å nyttiggjøre seg av ordningen, fremhevet Gunn Marit Helgesen:

- Vi ønsker å bruke dette til å intensivere arbeidet  med Fv32, sa hun.

Porsgrunn vgs

Opposisjonen (H, FrP, V og KrF)  ønsket å sette av 30 millioner kroner til opprusting av Porsgrunn videregående skole.

-Situasjonen på Porgrunn videregående skole er prekær. Vi ønsker å komme i gang allerede i 2014 med å gi elevene bedre læringsforhold, sa Gunn Marit Helgesen (H) da hun fremmet opposisjonens forslag.

I tillegg ønsket opposisjonen også å bruke 5 millioner til etterutdanning for lærere, blant annet for å styrke lærernes digitale kompetanse.

Penger til landbruket

Posisjonen (Ap, Sp og SV) foreslo blant annet å bruke 3 millioner kroner fra disposisjonsfondet til  å følge opp landbruks- og matmeldingen, som også ble behandlet i fylkesutvalgets møte.

Meldinga ønsker å styrke koblingen mellom landbruk og reiseliv.
- Telemark som reiselivsfylke er bedre dersom det ikke gror igjen, og vi ønsker å støtte tiltak som gjør det enklere for bønder å ha dyr, sa Lise Wiik.

Landbruk av marginal betydning

Dette var Fremskrittpartiets Thorleif Vikre uenig i:
- Jeg reagerer på at vi skal bruke penger til en næring som har marginal betydning, og som hittil har vært forvaltet av fylkesmannen og Innovasjon Norge. Jeg er overrasket og sjokkert, sa Vikre i debatten.

Johan Tønnes Løchstøer (V) var også overrasket over posisjonens forslag:
- Jeg  trenger tid til å fordøye om vi skal bruke 3 millioner kroner for å gjøre Telemark mer attraktivt for reiselivet ved å ha mer storfe på beite, sa han.

Fylkesrådmannens forslag med posisjonens forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.