Mer penger til skolene

Av: Pål Horsle / Publisert: 11.12.2013 / Oppdatert: 12.12.2013
Bilde fra stemmegivning i fylkestinget desember 2013
Fylkestinget stemmer
Foto: Pål Horsle
Åpne

Onsdag ble fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014-17 lagt frem for fylkestinget. I forslaget lå en realøkning på 67,4 mill kroner til disposisjon.
Økningen ble av fylkestinget fordelt i hovedsak mellom fylkeskommunens hovedansvarsområder, videregående opplæring og vei, i hovedsak etter fylkesrådmannens innstilling.

Høye lån

Fylkeskommunen har en stor gjeldsbyrde. Dette fører til at fylkeskommunens økonomi fremover i stor grad vil bli preget av rentebelastningen av store låneopptak.
 
Størrelsen på den økende gjelda bekymret mange av fylkespolitikerne. Gunn Marit Helgesen (H) spurte om det var grep vi kan gjøre som kan bidra til å endre utviklingen:
 
- Kan vi prioritere annerledes, hva kan vi aktivt gjøre noe med? spurte hun.
 
Også Thorleif Vikre (Frp) var også opptatt av lånerammen, men med å øke ytterligere.
 
- Låne mer penger? Nei, vi har allerede store lån, repliserte Lise Wiik (Ap). 

Styrking av etterutdanning og skolehelsetjenesten

Forslaget om 1 mill kroner ekstra til etterutdanning av lærere ble vedtatt av flertallet.
- Med bakgrunn i fremleggelse av nye Pisa-resultater og ulike satsinger fra ulike regjeringer er våre resultater fortsatt gjennomsnittlige, selv om ressursbruken er høy. Fylkestinget må ta sitt ansvar som skoleeier alvorlig og ber om at det utarbeides en egen plan for etterutdanning av pedagogisk personalet og øke bevilgningen ytterligere, sa Kristian Espeland (Krf) på vegne av opposisjonen.
 En styrking av skolehelsetjenesten ble nevnt av mange som et viktig lavterskel helsetilbud. Skolehelsetjenesten er også et viktig virkemiddel for å hindre frafall.
Telemark fylkesting vedtok enstemmig en sterkere satsing på skolehelsetjenesten og å prioritere dette innen folkehelsearbeidet.

Midler til næringsutvikling

3 millioner kroner ble lagt til disposisjon for hovedutvalget for næringsutvikling for oppfølging av landbruks- og matmeldinga.
Det samme utvalget fikk også tilleggsmidler for oppfølging av den regionale planen for reiseliv.

Grenlandsbanen

Fylkestinget samlet seg rundt et forslag om Grenlandsbanen.
-En fremtidig kopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil realisere store reisegevinster og binde sammen bo og arbeidsregioner, sa Tønnes Løchstøer (V).
Fylkestinget mente at det er viktig å ta strategiske grep for å kunne få statlige bevilgninger til prosjektet, og ba fylkesordføreren om å intensivere arbeidet med å få konkrete vedtak knyttet opp til start av reguleringsplanarbeid.

Østkanalen

Fylkestinget var opptatt av at Østkanalen frem til Notodden skal framstå som en attraktiv transportvei for større konstruksjoner fra industrien på Notodden.
- Telemarkskanalen er en viktig samferdselsåre både i reiselivssammenheng og for frakt av store og tunge konstruksjoner, sa Nils Bjørnflaten (Frp), og fikk fylkestinget med seg på et enstemmig vedtak om å be fylkesrådmannen utrede om østkanalen har tilstrekkelig dybde og bredde for å kunne benyttes som en samferdselsåre.

Ambulanse-helikopterbase i Telemark

Thorleif Fluer Vikres (Frp) forslag om ambulanse-helikopterbase i Telemark fikk enstemmig tilslutning i fylkestinget.
Fylkestinget ba fylkesordføreren om sammen med Sykehuset Telemark HF å ta initiativ ovenfor Helse Sør-Øst, regjeringen og Stortinget for å kunne få realisert en helikopterbase i Telemark.