Mer godstransport skal flyttes fra veg til bane og sjø.

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 12.12.2013 / Oppdatert: 13.12.2013
Grenland havn, Brevik
Foto: Olav Risholt
Åpne

Fylkeskommunene i Vestfold og Telemark har sammen startet opp et arbeid for å lage en plan for intermodal godstransport i og gjennom fylkene.

En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet for godsomlasting til eller fra sjø i Larvik og Grenland, vil gi et godt bidrag til reduserte klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene

Intermodal godstransport

Intermodal godstransport er transport av gods på flere transportformer (vei, bane og sjø) uten at måten godset er pakket på blir endret. Som regel fraktes godset i containere.

Intermodale godsterminaler er terminaler som er tilknyttet både sjø/havn, jernbanenettet og vegnettet, og som håndterer omlasting av containere til og fra ulike transportformer.

Store miljøgevinster

Det er store miljøgevinster å hente ved å overføre godstransport fra veg til sjø/bane. Figuren under viser forholdet i lastekapasitet mellom trailer, tog og skip.

Illustrasjon

Det er skrevet et felles planprogram. Les mer om planprogrammet til høyre på siden.