- Et kompetanseløft for Telemark

Av: Tania Ripoll, Eva Susanne Drugg / Publisert: 14.10.2013 / Oppdatert: 14.10.2013
Portrett av fylkesrådmann Evy-Anni Evensen
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen
Foto: Dan Riis
Åpne

Den avtroppende regjeringen la frem sitt statsbudsjett for 2014 mandag formiddag.

I budsjettet er det fokus på opplæring og utdanning, fra grunnskole til høyere utdanning.

- I dette statsbudsjettet ser vi økte tilskudd til kompetanse, fra grunnskolenivå til høyskolenivå, som vi mener samsvarer godt med det vi trenger i Telemark, sier Evy-Anni Evensen.

- Et skritt i riktig retning

Det bevilges 106 millioner kroner til videregående opplæring: elever som har valgt yrkesrettet utdanning får nå en utvidet rett til å bygge på studiekompetanse etter gjennomført fagkompetanse.

- Dette kan få positive konsekvenser allerede for skoleåret 2014/2015, og åpner veier for videre studier også for de som har valgt fagbrev. Telemark trenger kompetanse, dette er et skritt i riktig retning, sier Evensen.

Økt gjennomføring

I statsbudsjettet for neste år foreslår det å bevilge 25 millioner kroner til økt gjenomføring i videregående opplæring på landsbasis. Det betyr større fleksibilitet i samarbeidet mellom skole og arbeidsliv for å gi ungdom praktisk erfaring i bedrifter.

Det foreslår også å bevilge 145 millioner kroner på landsbasis til å styrke lese, skrive- og regneferdigheten til barn i grunnskolen.

- Dette er positivt, og vil styrke faggrunnlaget forvåre elever ved inngangen til videregående opplæring, sier fylkesrådmannen.

Millioner til HiT

Regjeringen foreslår å bevilge 3,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Telemark.

Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, og til å videreføre studieplasser som ble tildelt i 2011 og 2012.

Høgskolen får også 2 millioner kroner til samarbeidet med Universitetet i Agder.

- Hvis vi ser dette i sammenheng med forslaget om etablering av et kulturpolitisk forskningssenter, der vi vet Telemarksforskning er trukket frem som en sterk kandidat, ser vi en helhetlig styrkning for våre forskningsmiljøer. Dette er viktig når vi skal bygge fremtiden for Telemark, sier fylkesrådmannen.

- Trigger utviklingsrollen vår

Regjeringen foreslår å bevilge 64,1 milliarder kroner til regional utvikling i Norge. Telemark får 3 millioner kroner mer til regionale utviklingsmidler.

SIVA/Forskningsrådet blir styrket med 80 millioner kroner i statsbudsjettet.

- Dette gir større mulighet til å utvikle flere SIVA næringshager i Telemark, sier fylkesrådmannen.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til nasjonalparker med 25 millioner kroner, og 10 millioner kroner mer til friluftsliv og folkehelse, i tillegg til økte bevilgninger til stedsutvikling og bolystprogram.

- Alt dette trigger vår regionale utviklingsrolle, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Tung satsing på samferdsel

Regjeringen satser tungt på infrastruktur i Telemark i statsbudsjettet for 2014. Den største bevilgningen her er på nesten to milliarder kroner og går til å videreføre byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet i Larvik og Porsgrunn.

Det bevilges dessuten penger til tre store veiprosjekter på E134: Gvammen - Århus, Grungedal - Grunge kyrkje og Seljord - Åmot.

Fylkesrådmannen er også glad for at det er satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler til Bypakke Grenland.

Savner Bratsbergbanen

Men det er ikke satt av penger til elektrifisering av Bratsbergbanen i statsbudsjettet for 2014.

- Hvor er Bratsbergbanen? spør fylkesrådmannen. Vi kan ikke se at det er satt av noen midler til elektrifisering av Bratsbergbanen, som for Telemark er en svært viktig jernbanestrekning. Dette er et tydelig signal til Telemark, og en mangel ved statsbudsjettet som jeg beklager sterkt.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen er også svært lite glad for at det ikke ligger midler til planlegging og grunnerverv for strekningen E18 Rugtvedt- Dørdal i statsbudsjettet.

- Manglende bevilgninger nå kan bety en forsinket oppstart av utbyggingen, sier fylkesrådmannen.

Etterslep krever mer

Statsbudsjettet gir en økning i rammetilskuddet til vedlikehold av fylkesveier på 500 millioner kroner til alle fylkeskommuner. Telemarks andel av nasjonale midler er vanligvis fem prosent, men fylkesrådmannen forventer mer en dette når det kommer til vedlikeholdsetterslepet:

- Signalene i valgkampen var på mer enn dette. Fem prosent vil ikke være tilstrekkelig i Telemark. Vi har et større forfall enn andre fylker, og forventer dermed når de konkrete bevilgningene gjøres at vi får en større andel av denne potten, sier Evensen.

Det er også satt av 1,7 milliarder nasjonalt til rassikring.

-Vi i har en klar forventning om at 5% av dette, 85 millioner kroner, tilfaller Telemark, sier fylkesrådmannen.

Gode nyheter for museene

Telemark Museum får 1,6 millioner kroner i økt drifttilskudd. Dette omfatter 1,3 millioner kroner til økte kostnader til nytt fellesmagasin, nytt sjøfartsmuseum og vitensenter.

I tillegg øker regjeringen rammen til vitensentrene opp til 41 millioner kroner. Dette innebærer sannsynligvis at DuVerden vil få et tilskudd på rundt 4 millioner kroner.

-Dette er gode nyheter, ettersom det er en helt avgjørende premiss for den videre driften av DuVerden, sier fylkesrådmannen.

Mer til frivillig sektor

Statsbudsjettet øker bevilgningen til frivillig sektor med 252 millioner kroner. Dermed når regjeringen sitt mål om 1,2 milliarder totalt.

- Dette betyr at det frivillige Telemark vil kunne hente ut opp mot 50 millioner kroner, sier fylkesrådmannen fornøyd.

I tillegg gir endringen av spillemiddelnøkkelen 200 millioner kroner mer til norsk idrett i 2014.

- Dette kan bety 8 millioner kroner mer til idrettsanlegg i fylket vårt, hvis idrettsforeningene er like flinke til å sende inn søknader som vanlig, sier Evensen.

Bekymret

Det anslås at Telemark fylkeskommune vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent i 2014. Dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

Fylkeskommunen har høye lån og står foran store investeringer på blant annet vei og skolebygg.

- Statsbudsjettet for 2014 gir ikke noen signaler om løsning for fylkeskommunens pressede økonomi. Dette gir bekymring for fremtiden, sier Evy-Anni Evensen.