- Dette er vår største helseutfordring

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 08.02.2013 / Oppdatert: 27.02.2014
Illustrasjonsfoto psykiske lidelser
Illustrasjonsfoto
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Folkehelseinstituttet publiserte nylig ny folkehelsestatistikk, via folkehelseprofilene til kommunene. 

De nye tallene viser at det i Telemark fortsatt er flere med psykiske lidelser enn i landet for øvrig.

Blant annet finner vi at det i fylket var 153 personer per 1000 innbygger som kontaktet fastlege eller legevakt på grunn av psykiske symptomer eller lidelser. I landet for øvrig var tilsvarende andel 134 personer per 1000.

- Nye data hentet fra fastleger og legevakter underbygger dermed det samme mønsteret som andre data har vist tidligere, forteller Geir Møller, som jobber med folkehelsestatistikk i Telemark fylkeskommune.

- Begynn i barnehagen

- De utfordringene som framkommer i de nyeste folkehelseprofilene, bekrefter bildet om at den faktor som  påvirker samfunnsutviklingen mest fortsatt er psykiske lidelser, sier Anne Karin Andersen, teamleder for folkehelse i Telemark fylkeskommune.

- Psykiske lidelser rammer mange, og i ung alder, er tilbakevendende og fører til langtids sykefravær og ofte arbeidsuførhet. Dette er vår største helseutfordring, sier Andersen.

Psykisk lidelser øker på landsbasis og antatt total kostnad for Norge er 60 til 70 milliarder i året – i tapt arbeid som følge av frafall skole, økte trygdeutgifter og behandlingskostnader.

- Ofte er det mange og sammensatte påvirkningsfaktorer som fører til slike lidelser. I tråd med samhandlingsreformens intensjoner må disse identifiseres og tas tak i så tidlig som mulig. Nettopp derfor er barnehagen en viktig helsefremmende arena, forteller Anne Karin Andersen.

Mange med KOLS

De nye dataene fra Folkehelseinstituttet forteller også om KOLS. I Telemark er det flere som har sykdommen, sammenlignet med landet som helhet.

I aldersgruppen 45-74 år var det 9,2 personer per 1000 innbyggere som oppsøkte fastlege/legevakten med diagnosen KOLS, mens tilsvarende for resten av landet var 7,8 personer per 1000 innbyggere.

De siste tallene viser også at det i Telemark har vært en økning i antall personer som benytter legemidler til behandling av KOLS.

Telemarks befolkning kommer derimot bedre ut i forhold til andre diagnosegrupper, forteller Møller.

- Sammenlignet med landet som helhet tyder tallene på at vi i Telemark har noe mindre hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2, sier Geir Møller i fylkeskommunen.

- Skiller seg ikke ut

Dataene fra folkehelseinstituttet gir også oversikt over overvekt blant unge menn som har vært i sesjon i perioden 2003 til 2009.

På landsbasis fremgår det at omtrent 25 prosent er overvektige. I Telemark utgjør tilsvarende andel 28 prosent.

- Telemark skiller seg imidlertid ikke vesentlig mye ut fra andre fylker på denne statistikken, kommenterer Geir Møller. 

Positiv utvikling for leseferdighet

Folkehelseinstituttet har også oppdatert andre folkehelseindikatorer, forteller Møller. På fylkesnivå viser oppdateringene at det generelt er lite endring i forhold til statistikken fra 2012.

For Telemark sin del er det en positiv utvikling ved at andelen med leseferdighet på laveste nivå i grunnskolens 5. trinn har gått ned fra 29 prosent forrige måling fra 2009-2010 til 26 prosent i målingen for 2010-2011.

På 8. trinn finner vi ikke tilsvarende positiv utvikling.