Vil se på alternativer til Vestviken Kollektivtrafikk

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 06.11.2012 / Oppdatert: 18.10.2016
To blå busser møtes i Porsgrunn sentrum.
Foto: Birgitte Hellstrøm
Åpne

Tirsdag møttes hovedutvalget for å blant annet behandle Transportøkonomisk institutt (TØI) sin evaluering av kollektivtrafikken i fylket.

- Dette er en stor og viktig sak som handler om hvordan vi skal administrere kollektivtransporten i fylket. Vi ser det er utfordringer med dagens organisering, sa Beate Marie Dahl Eide (Sp), og pekte på blant annet organiseringen gjennom et AS med tre fylker på eiersiden.

Tverrpolitisk enighet

På vegne av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Fremskrittspartiet fremmet hun et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen. Venstre deltok ikke på møtet.

- Vi ber fylkesrådmannen greie ut alternativ til Vestviken Kollektivtrafikk AS for administrasjonen av kollektivtransporten i Telemark.

Vedtaket fra hovedutvalget vil bli lagt fram som en orientering til fylkesutvalget som møtes i neste uke.

Vil se på to alternativer

Hovedutvalget ber om at utgreiingen inneholder to alternativ:

1) Administrasjonen som en del av samferdselsetaten i fylkeskommunen

2) Et eget innkjøpsorgan for Telemark fylke, organisert som et fylkeskommunalt foretak, interkommunalt selskap eller AS.

Politikerne ber også fylkesrådmannen ta med seg erfaringer fra andre fylker, spesielt Buskerud, i den nye saken.

Saken sendes nå tilbake til administrasjonen, og den vil ikke bli behandlet i fylkesutvalget eller fylkestinget før jul, slik det var planlagt.

I stedet vil det komme en ny sak neste år, og saken skal være ferdig behandlet før juni 2013.