Vedtok regional planstrategi

Av: Torbjørn Landmark / Publisert: 25.10.2012 / Oppdatert: 18.10.2016
Fylkestinget på Bø Hotell 24. oktober 2012.
Fylkestinget samlet i Bø.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Regional planstrategi er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale planspørsmål som det er viktig å arbeide med i perioden 2012-2016.

Statlige og regionale organer samt kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for det videre arbeidet i Telemark. Regional planstrategi er en arena for samhandling og gir Telemark mulighet til å signalisere viktige satsingsområder regionalt og også relevante forventninger til Staten.

Arbeidet med regional planstrategi ble påbegynt for ca ett år siden. Fylkeskommunen la opp til en bred medvirkning fra kommunene og diverse regionale aktører. Det er også arrangert ungdomsverksted. Prosessen har vært god og det er kommet svært mange konstruktive innspill.

Fylkestinget bestemte at følgende planer skal utarbeides i planperioden 2012 - 2016:

Regional plan for oppvekst og kompetanse

Utfordringsbildet er blant annet  svake resultater i grunnskole og videregående skoler, lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet, høyt frafall i videregående skole.

Denne planen skal samordne igangsatte tiltak/prosjekt innenfor dette temaet, identifisere mangler og legge til rette for samordnet virkemiddelbruk og avtaler mellom de ulike aktørene. Det legges opp til samarbeid med kommunene, Fylkesmannen, NAV, partene i arbeidslivet, Ungdomsrådet, BUF-etat med flere.

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Utfordringsbildet er bl.a klimagassutslipp fra transportsektoren, ønske om bedre tilrettelegging for gående og syklende, ønske om fortetting i og omkring sentra og fremkommelighet for næringstrafikk.

Gjennomføring av Bypakke Grenland vil bli en viktig del av Grenlandsdelen av planen. Det legges opp til at planen skal samordne virkemiddelbruk og ressurser for i større grad å oppnå bærekraftig arealbruk- og transportutvikling med robuste byer og tettsteder. Dette vil gi et bedre grunnlag for miljøvennlige transportløsninger og attraktive steder som motorer i regional utvikling. Medvirkende i planprosessen vil blant annet være kommunene, Fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og partene i arbeidslivet.

Regional plan for kystsona

Eksisterende plan skal rulleres. Planen skal behandle en rekke overordnede og prinsipielle problemstillinger som det er behov for å se på tvers av kommunegrensene. Næringsutvikling, fiske, reiseliv, rekreasjon/friluftsliv, verneområder er noen av temaene som vil bli vurdert i planprosessen.

Kystkommunene, fylkesmann og ulike interesseorganisasjoner vil delta i arbeidet.

Interregional plan for Grenlandsbanen

Planen skal avklare trasé og knutepunkt samt legge til rette for raskere gjennomføring av Grenlandsbanen som sammenkobling mellom Vestfoldbanen og sørlandsbanen (ny Sørvestbane). Aust-Agder fylkeskommune og aktuelle kommuner vil være viktige samarbeidspartnere og Jernbaneverket vil være en viktig premissleverandør.

Interregional plan for godstransport og havn

Planen skal avklare strategier for godshåndtering og kobling mellom havn, bane og vei samt lokalisering av fremtidig havn i regionen og stykkgodshavn i Grenland spesielt. Den interregionale planen skal bidra til at havneområdene i regionen utfyller hverandre i stede for å konkurrere.

Fylkeskommunene i Vestfold, Telemark  og muligens Buskerud vil få en sentral rolle i arbeidet sammen med berørte havnevesen, kommuner og interesseorganisasjoner.

De regionale og interregionale planene vil følge prosess, krav til medvirkning og høring etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Planene skal følges opp med årlige handlingsplaner og budsjett.

I tillegg vil det bli utarbeidet to strategier. Disse skal synliggjøre og avklare regionalt prioriterte satsingsområder og virkemiddelbruk. Det er ingen formelle krav til prosess og medvirkning. En regional strategi benyttes mer internt, og har ingen formell status utover fylkeskommunalt vedtak med politiske prioriteringer.

Regional strategi for folkehelse

Strategien skal håndtere folkehelseutfordringer som ikke dekkes av andre regionale planer og strategier og skal fungere som en samordning av folkehelseinnsatsen i fylket. Målet er å påvirke folkehelseutfordringene i en positiv retning. Det vil bli lagt opp til en bred medvirkning fra personer, lag, foreninger og offentlige aktører.

Regional strategi for kultur og kulturminner som attraksjon og identitet

Denne strategien skal bla. ha fokus på verdiskapningspotensialet i en bærekraftig kulturbasert næringsutvikling. Målet er å gjøre fylkeskommunens virksomhet innenfor kultur og kulturminnevern forutsigbar både som tjenesteprodusent, medspiller og utviklingsaktør. Medvirkende vil bl.a være kommunene, kulturinstitusjoner, næringslivsaktører og frivillige organisasjoner.