Satser på samferdsel

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 26.10.2012 / Oppdatert: 18.10.2016
Portrett av fylkesrådmann Evy-Anni Evensen
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen
Foto: Dan Riis
Åpne

Fredag presenterte hun sitt budsjettforslag for 2013. Økonomien for 2012 ligger an til balanse, ifølge fylkesrådmannen.

- Fylkeskommunen har hatt god budsjettdisiplin i år, men har likevel en sterkt økende gjeld, sier hun.

- Vi ser en mulighet til å gjøre større grep på knyttet til infrastruktur. Statsbudsjettet har gitt et økt handlingsrom for dette, sier Evensen og peker på store prosjekter som E134 Århus-Gvammen og Eidangerparsellen.

E134 Århus-Gvammen fikk bevilget 110 millioner, mens Eidangerparsellen fikk bevilget 400 millioner i statsbudsjettet for 2013.

Fylkesrådmannens budsjettforslag bygger på vedtaket om Langtidsprioriteringer (LTP), som blir vedtatt hvert år i fylkestinget.

Viktige veier prioriteres

Fylkesveiene i Telemark har høye driftskostnader. I 2010 overtok Telemark fylkeskommune 780 kilometer riksvei, og har i dag ansvar for 1120 kilometer med vei.

Drifts- og vedlikehold av strategisk viktige veier vil prioriteres neste år. Dette budsjettet økes med 10 millioner kroner i 2013.

- Fylkeskommunen fikk ikke økte midler i statsbudsjettet for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for fylkesveiene og til kollektivtrafikken generelt. Dette gir utfordringer i budsjettet, for veinettet er svært viktig for utvikling i fylket vårt, sier Evensen.

I 2013 vil investeringer for fylkesveinettet følges opp med 160 millioner kroner.

- Skal få på plass Bypakka

Bypakke Grenland og belønningsordningen har høy prioritet, forteller Evy-Anni Evensen.

- Gjennom Bystrategi Grenland-samarbeidet skal vi få på plass Bypakke Grenland, for å få bedre byer i Grenland – mer miljøvennlige, med høyere andel kollektivbruk, sykling og gange og bedre trafikkflyt for næringstransporten, sier hun. 

Lønnsom samferdselsinvestering

En analyse fra rådgivningsfirmaet COWI gjort for KS viser at samferdselsinvesteringer gir store samfunnsøkonomiske virkninger.

- Rapporten har styrket fylkeskommunens syn på at samferdsel er prioritert, men det skulle vært rom for en betydelig større satsing. Bedre infrastruktur gir større og bedre regionutvikling, forteller fylkesrådmann Evensen.

COWI-rapporten anbefaler blant annet å unngå oppdeling i korte strekninger og små prosjekter hver for seg, som er avhengig av bevilgning for å sette i gang.

Videregående opplæring

Også videregående opplæring vil bli styrket i neste års budsjett.

- Vi skal forme framtiden for fylket gjennom økt gjennomføring, bedre læringsmiljø og læringsutbytte, kompetanseheving og styrkede samarbeidsarenaer, sier Evensen, som trekker fram at stram økonomi og synkende elevtall gir Telemark fylkeskommune utfordringer som må løses.

Videregående opplæring er i neste års budsjett på rundt samme nivå som i 2012, men med 2,1 prosent nedgang i elevtall er dette likevel en styrking.

Skoletilbudet for de neste årene er under vurdering på grunn av nedgangen i elever, gjennom «Skoletilbudet 2020».

Tettere kommunesamarbeid

Fylkesrådmannen sier at alt planarbeid og tiltak framover skal preges av at Telemark fylkeskommune vil ha «et bærekraftig Telemark», og viser til regional planstrategi for 2012 til 2016, som ble vedtatt av fylkestinget denne uken.

- Vi vil bli mer målrettet gjennom et tettere samarbeid med kommunene, der vi skal lytte til innspill de har i våre planverk og utviklingstiltak, avslutter fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Høy lånegjeld

Lånegjelden til Telemark fylkeskommune er høy og overskrider vedtatte rammer for investeringsprosjekt. Samtidig er det store planer for lånefinansierte prosjekt.

- Bygging av en ny Skien videregående skole er det dyreste enkeltprosjektet. Dimensjonering og innhold vil bli vurdert inn i saken om det framtidige skoletilbudet, sier Evy-Anni Evensen.

Fylkesrådmannen sier økonomien for 2013 er utfordrende på flere måter:

  • Sikre mest mulig forutsigbare rammer som justeres mot aktivitet
  • Etablere reserver
  • Etablere økonomisk handlingsrom

- Målet er å jobbe for en sunn økonomi. I praksis vil dette si at vi ønsker et netto driftsresultat på tre prosent av brutto inntekter.

Konsekvenser av renteøkning

I dag har fylkeskommunen driftskostnader på rundt 66 millioner kroner, med en rente på rundt fire prosent på lånegjelden.

En tenkt økning til 7 prosents rente vil bety 116 millioner kroner i driftskostnader, mens en økning til 9 prosent rente betyr 149 millioner kroner i driftskostnader.

- Fylkeskommunen vil være ekstra følsomme for en renteøkning, sier fylkesrådmann Evensen.

– Dette er ikke noe vi forventer i 2013, men det er viktig at vi er bevisst på dette, sier hun.

Lav folkevekst gir mindre rammetilskudd

Den lave folkeveksten virker inn på inntektssiden i fylkeskommunen, fordi lav folkevekst i Telemark gir mindre rammetilskudd, siden rammetilskuddet baserer seg på folketall.

I forbindelse med Kommuneproposisjonen for 2014 vil forslag til ny kostnadsnøkkel knyttet til statlige overføringer til fylkeskommune bli presentert.

- Det er usikkert hvordan dette vil slå ut for Telemark fylkeskommune, men det er varslet at indikatoren for samferdsel blir endret og vektet tyngre som konsekvens av et økt veiansvar for fylkeskommunene. Konsekvensene for Telemark vil bli særlig drøftet og belyst så snart dette er kjent, sier Evensen.

I dag er det rundt 170.000 telemarkinger, men vi blir flere eldre, og færre unge. Fram til 2020 vil elevtallet i fylket synke med rundt 20 prosent.

- De siste årene har pensjonskostnadene i fylkeskommunen vært relativt stabile, men det vil komme en merkbar økning de neste årene, sier Evensen.

Det er anslått at fylkeskommunen kan få merutgifter på rundt 63,1 millioner kroner i perioden 2013 til 2016, som følge av endringer i demografien.

Budsjettforslaget skal behandles i ulike utvalg og fylkesting i november og desember.