Offensivt statsbudsjett

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 08.10.2012 / Oppdatert: 17.10.2012
Jubel for blueshuset
Foto: Andreas Soltvedt
Åpne

Finansminister Sigbjørn Johnsen la mandag fram fasiten på statsbudsjettet for 2013 på Stortinget.

For Telemark sin del betyr det penger til blant annet museer, vei, jernbane, belønningsmidler og regional utvikling - næringsutvikling i fylket.
Regjeringen foreslår å bevilge nesten 60 millioner kroner til regional utvikling.

- Store muligheter for Telemark

- Et offensivt statsbudsjett gir store muligheter for Telemark, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

- Det er økninger i rammene for søkbare programmer på en rekke områder. Her ønsker vi å ta en aktiv rolle som utviklingsaktør i tett samarbeid med kommunene og næringslivet. Vi vil være pådriver slik at vi får utnyttet de midlene som her er signalisert til fylkets beste, sier Evy-Anni Evensen. 

Blant programmer som kan gi god uttelling i Telemark er SIVAs inkubatorprogram, som kan gi bety midler til Herøya industripark og Dyrsku’n, og satsing på næringshager, som kan gi utteling til næringshager under utvikling på Ulefoss, i Kragerø og i Fyresdal.

Høye pensjonsutgifter

Det er i statsbudsjettet signalisert en økning i frie inntekter for fylkeskommunen på 5,2 prosent. Dette skal dekke inn vekst i pensjonskostnadene, tapte inntekter som følge av befolkningsendringene, og evt. andre kostnader.

- Dette er i tråd med signalene i kommuneøkonomi-proposisjonen, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. - Vi vet pensjonsutgiftene vil vokse betydelig neste år. Økningen i statsbudsjettet er et tydelig signal om utfordringene som kommer på pensjonssiden, sier hun.

Når tallene i statsbudsjettet har blitt kvalitetssikret vil Telemark fylkeskommune komme tilbake med mer ytterligere kommentarer.

Kulturløft

I september kom årets første lekkasje fra statsbudsjettet: Regjeringen bevilger 25 millioner kroner til Europas Bok & Blueshus på Notodden. Det betyr at byggebudsjettet på 171,5 millioner kroner er fullfinansiert.

Dette er den største bevilgningen som er gitt til noe kulturanlegg i Telemark.

I statsbudsjettet for 2013 er det dessuten økt tilskudd på 1.000.000 kroner til Vest-Telemark museum.

Notodden Bluesfestival får 81.000 ekstra, til sammen er det bevilget 2.542.000 millioner kroner til festivalen. Også det nye vitensenteret i Porsgrunn, Vitenl@ben får bevilget ekstra penger, til driftstøtte.

- Godt nytt

Belønningsordningen tilføres 262 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet.  

- Dette er godt nytt for Telemark, sier Evensen.

Søknaden fra Grenland, som Bystrategi Grenland overleverte til samferdselsministeren i september, nevnes spesielt i statsbudsjettet.

- Dette setter krav til oss. Vi kommer til å måtte være tydelige for å tilpasse oss målsetningene i klimaforliket, sier hun.

Formålet med belønningsordningen er å bedre fremkommelighet, miljø og helse i bynære områder ved å dempe veksten i biltrafikk og i stedet øke bruk av kollektiv, gange og sykkel.

Ikke penger til landslinjer

Fylkesrådmannen er skuffet over at det ikke blir bevilget penger til opprettelsen av landslinjene på Rjukan og Søve videregående skoler.

Telemark fylkeskommune har gjennom fylkesordfører og skolenes rektorer jobbet hardt for å få til nye skoletilbud.

- Landslinjesøknadene representerte viktige og gjennomarbeidede satsinger innen områder der det er behov på nasjonalt plan. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har satt av midler til å realisere disse planene, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. Satsing på grunnskolen

Statsbudsjettet satser tungt på grunnskolen.

- En god grunnskole har stor betydning resultatene  i videregående skole, sier fylkesrådmann Evensen.

Hun forteller at fylkeskommunen støtter regjeringens satsing på grunnskolen fullt ut.

- Det er av avgjørende betydning for fylket vårt at elevene som kommer over i videregående har et best mulig grunnlag, sier hun.

Folkehelse og tannhelse

For folkehelse er det i statsbudsjettet satt av midler til flere gode tiltak på landsbasis. 74 millioner kroner til gratis kulturskoletime til alle fra 1. til 4. klasse på grunnskolen er et av tiltakene. Det er også satt av

30 millioner kroner til «ungdomsgarantien», som betyr at det skal ta maks én måned fra ungdom melder seg ledig, til de blir satt i aktivitet.

Regjeringen bevilger 40 millioner kroner ekstra til tannhelseundersøkelser til eldre over 75 år. Til sammen er det nå bevilget 80 millioner kroner.
 
- Mange eldre unnlater å sjekke tennene på grunn av frykt for kostnadene. Samtidig er dette en gruppe der tannhelse er spesielt nødvendig og særlig krevende. Sykdom i munnhulen kan være utgangspunkt for mange andre sykdommer, derfor er dette særlig viktig, sier fylkesrådmann Evensen.

- Denne bevilgningen er et lite skritt i riktig retning, men det gjenstår ennå svært mye, sier hun.

110 millioner til E134

110 millioner kroner er satt av til utbedringer av E 134 Århus-Gvammen. Strekningen inkluderer en veitunnel på 9,4 kilometer fra mellom Seljord og Hjartdal. Byggestart er satt til 2013, og skal stå ferdig i 2017.

Det har vært store forventninger til statsbudsjettet rundt bevilgninger til dette prosjektet som skal korte ned reisetiden, bedre fremkommeligheten og øke trafikksikkerheten på en høytrafikkert strekning.
Telemark fylkeskommune hadde spilt inn et behov på 70 millioner kroner til prosjektet, som regjeringen nå har bevilget hele 110 millioner kroner, og fylkesrådmann Evensen er svært fornøyd.

Les også:Løft for samferdsel i Telemark

Eidangerparsellen

I budsjettet for 2013 blir det også bevilget 400 millioner kroner til videre arbeid på Eidangerparsellen, utbyggingen av dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn som ble påbegynt i september.

- Dette innebærer ferdigstilling i 2018, som planlagt, og det er jeg selvsagt glad for, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Vedlikehold av veier

Statsbudsjettet setter av 1,3 milliarder kroner til rassikring av norske veier.

Av dette skal 500 millioner gå til rassikring av fylkesveier og 819 millioner til riksveier.