- InterCity-prosjektet viktigst i landet

/ Publisert: 19.06.2012 / Oppdatert: 17.07.2013
Bilde av jernbanespor. www.colourbox.com
Fylkeskommunene vil satse på langsiktig påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige finansiering og realisering av InterCity-prosjektene innen 2023.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fylkeskommunene vil satse på langsiktig påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige finansiering og realisering av InterCity-prosjektene innen 2023.

Kontaktutvalget behandlet uttalelse til Nasjonal transportplan 2014-2023 og sak om kommunikasjonsstrategi for utbygging av InterCity-trianglet (dobbeltspor på jernbanestrekningene Lillehammer – Skien, Østfoldbanen).

Startskuddet for en toårig kommuniksjonsstrategi har gått. Fylkene skal samarbeide om å skape folkelig engasjement og politisk vilje til realisering av planene for InterCity- triangelet.

Hovedbudskap

Hovedbudskapet er at utbygging av InterCity-triangelet er den viktigste samferdselsprosjektet i landet. Miljø, sikkerhet, veivedlikehold, næringsliv, arbeidskraftsutveksling, distriktsutvikling og byutvikling er noen av områdene som vil påvirkes positivt med InterCity-utbyggingen.

I sommer skal høringsinstansene avgi uttaleler til forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP). Uttalelse fra Østlandssamarbeidet, som fylkeskommunene er anbefalt å følge opp, sier blant annet:

Overordnede synspunkter, med støtte til ambisjonene om et moderne hovednett på vei og bane innen 20 år, krav prosjektfinansiering m.v og krav om at utbyggingsprosjekter i inneværende NTP må gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Utbygging av Intercity-trianglet – som det viktigste samferdselsprosjektet i Norge

  • Trafikkveksten i byregionene: må løses med kollektivtrafikk, gåing og sykling og det lages forpliktende avtaler med Staten. Ny jernbane- og T-banetunnel i Oslo må gis høy prioritet.
  • Statlige bevilgninger trengs for å ta igjen etterslep i investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene.
  • Staten må ta større ansvar for finansiering av riksvegene.
  • Arbeid for å få mer gods på sjø og bane (terminaler, krysningsspor). Grensekryssende transport må tas inn i NTP og ses i sammenheng med EUs transportstrategier.

Videre anbefaler Østlandssamarbeidet å legge til ytterligere to punkter:

  • Fylkeskommunene bør få sterkere innflytelse på kjøp av persontransporttjenester på tog; for Oslo – Akershus bør mulighet for å overføre kjøp av lokal togtransport vurderes.
  • Det er behov for en nasjonal politikk for utbygging av infrastruktur til klimavennlig drivstoff, spesielt for ladeinfrastruktur for el-biler og hybridbiler.