Flaskehals løses opp

Av: Tania Ripoll / Publisert: 13.08.2012 / Oppdatert: 27.08.2012
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Planene for utbedring av det problematiske krysset i Lilleelvgata i Porsgrunn nærmer seg konkretisering.

Tirsdag 14.august behandler Hovedutvalg for samferdsel de ulike trasévalgene for utbedringen.

Tre alternativer

Statens vegvesen har på oppdrag fra fylkeskommunen laget en foreløpig konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan for tre alternative løsninger.

  • Alternativ 1 innebærer stenging av jernbaneovergangen og en omlegging av veien til å gå over Kammerherreløkka. Dette alternativet er kostnadsberegnet til 120 millioner kroner
  • Alternativ 3a innebærer at veien går med bro over Lilleelva og deretter langs østsiden av jernbanen, og er kostnadsberegnet til 150 millioner kroner
  • Alternativ 3b følger samme trasé, men med vei delvis lagt i tunnel, og er kostnadsberegnet til 380 millioner kroner

Fylkesrådmannens anbefaling

Som vei-eier er det fylkeskommunens oppgave å gi en anbefaling for valg av trasé.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen anbefaler utbygging av alternativ 3a, Dette er i samsvar med anbefalingen fra Statens vegvesen.
Hun begrunner sin anbefaling med at forskjellen mellom alternativene er liten, gitt støyskjerming, og at det derfor er vanskelig å legitimere en løsning som er 230 millioner krone dyrere enn et nærmest like godt alternativ.

-For samfunnet generelt, og for Grenland spesielt vil det være vanskelig å forsvare et tiltak som er mer enn dobbelt så dyrt som et tiltak som er omtrent like godt, sier rådmannen i sin anbefaling.

Støyrapport

Det er laget en støyrapport for å se konsekvensene av de ulike veivalgene. Rapporten deler bebyggelsen i gul og rød sone, der gul sone er innenfor grensene for det som er tillatt støynivå i byområder, men som krever støyreduserende tiltak som skjerming av uteplasser mm. Rød sone regnes som ikke egnet for såkalt "støyfølsomme bruksformål", og der nye boliger ikke skal oppføres.

Med bruk av støyskjermer på 2 meter viser rapporten at 2 boliger kommer i rød sone ved alternativ 3a, mot 1 enebolig i alternativ 3b (vei i tunnel).
Samme situasjon, med støyskjermer på 2 meter, gir 60 boenheter (eneboliger og leiligheter i blokk) i gul sone for alternativ 3a, mot 31 boenheter for alternativ 3b.

Dette innebærer at kostnaden ved å velge vei i tunnel (alt. 3b) for å begrense støy blir 7,6 millioner kroner per boenhet.
I tillegg er driftskostnadene for alternativ 3b (vei i tunnel) beregnet til ca. én million kroner i året, noe som er fire ganger mer enn for alternativ 3a,

Del av Bypakke Grenland

Utbedring av krysset i Lilleelvgata er et av de største tiltakene i Bypakke Grenland.

Andre tiltak er utbedring av Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand (Åfoss-svingene), og tiltak for å bedre kollektivtilbudet og gi bedre forhold for syklende og gående. Målet for bypakka er at Grenlandsområdet skal bli bedre å bo i.

Bypakke Grenland er et prosjekt fra Bystrategi Grenland, som er et forpliktende samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Utbedringen av Lilleelvkrysset vil, som resten av bypakka, i stor grad bli brukerfinansiert gjennom bompenger, med en viss andel offentlige midler.
Gjennomføringen av utbedringen avhenger av fremdriften i Bypakke Grenland som helhet. Forslag til finansiering og tiltak må vedtas av alle kommunene, Fylkestinget og Stortinget.

Byggestart i 2014

Fylkeskommunen har satt av 70 millioner kroner til utbedringen av Lilleelvkrysset.

Byggestart er planlagt til 2014, med to til tre års byggetid. Reguleringsplan må vedtas i 2012 dersom denne fremdriften skal kunne realiseres.

Saken skal etter behandling i Hovedutvalg for samferdsel videre til Fylkesutvalget til behandling den 21.8. Den sendes så til Porsgrunn kommune, som er planmyndighet og vil legge saken ut til offentlig ettersyn.