Anbefaler ikke Kammerherreløkka

Av: Tania Ripoll / Publisert: 14.08.2012 / Oppdatert: 27.08.2012
Grønn bil krysser vei ved Lillelvkrysset i Porsgrunn
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Hovedutvalget behandlet tirsdag ettermiddag Fylkeskommunens anbefalte valg av trasé for det tungt trafikkerte Lillelevkrysset på fv. 32.

Statens vegvesen har på oppdrag fra fylkeskommunen laget forslag til reguleringsplan for tre alternative løsninger, én over Kamerherreløkka, og to øst for jernbanen, én på bakkeplan og én delvis nedsenket i tunnel (alternativ 3a og 3b).

Porsgrunn kommune avgjør

Det er Porsgrunn kommune som gjør det endelige trasé valget i forbindelse med behandling av reguleringsplan.

Som veieier er det imidlertid fylkeskommunens oppgave å anbefale en foretrukket løsning,

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen hadde anbefalt valg av alternativ 3a, vei på bakkeplan i trasé øst for jernbanelinja.

Anbefaler både vei i og uten tunnell

Arbeiderpartiets Frode Bakken la på vegne av AP og SV frem et forslag til vedtak som forkastet alternativet over Kamerherreløkka, men anbefalte Porsgrunn kommune å arbeide videre med både alternativ 3a og 3b (vei med og uten tunnel).

Stein Olav Aasland (FrP) fremmet tilleggsforslag om å få lagt frem en sak om mulig strakstiltak for å bedre trafikkavviklingen i Lilleelvkrysset.

Leder for Hovedutvalg for samferdsel, Sigbjørn Molvik, påpekte at det ikke var satt av penger til slike strakstiltak, og at slike tiltak uansett høyst sannsynlig først kunne bli realisert tett opp mot varige tiltak.

- Det er på bakgrunn av dette at dette forslaget har blitt nedstemt to ganger allerede, sa Molvik.

Stor kostnadsforskjell

Beate Marie Dahl Eide (Sp) beklaget at forslaget fra Arbeiderpartiet og SV ikke tok klarere stilling til trasévalg, noe hun mente var uheldig ut fra fylkeskommunens rolle som vei-eier.

- Det er ikke småpenger som skiller mellom de to alternativene, 230 millioner kroner minimum, sa Dahl Eide, - I en fattig fylkekommune og i en region med stort behov for å utvikle gang- og suykkelveinettet er det nok av andre gode tiltak som vi kunne bruke disse pengene på, sa hun.

Enstemmig hovedutvalg

Forslaget fra Arbeiderpartiet og SV ble allikevel enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra FrP ble forkastet mot fem stemmer.

Saken skal til behandling i Fylkesutvalget den 21.8. Den sendes så til Porsgrunn kommune, gjør endelig vedtak i forbindelse med reguleringsplanen.